Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sponda Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäseninä toimivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2013 saakka: Klaus Cawén (s. 1957) OTK, johtaja, johtokunnan jäsen, KONE Oyj, Tuula Entelä (s. 1955) ekonomi, OTK, liiketoimintajohtaja, Asuntoliiketoiminta Helsingin seutu ja Pietari, toimitusjohtajan sijainen, SATO Oyj, Lauri Ratia (s. 1946) diplomi-insinööri, teollisuusneuvos, Arja Talma (s. 1962) KTM, eMBA, johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset, Kesko Oyj, Raimo Valo (s. 1955), OTK, toimitusjohtaja, East Office of Finnish Industries Oy ja Erkki Virtanen (s. 1950) valtiotieteen kandidaatti, kansliapäällikkö, työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. Hallitus on arvioinut, että sen kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2013 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Klaus Cawén, Tuula Entelä, Arja Talma ja Raimo Valo ja uusina jäseninä Kaj-Gustaf Bergh (s. 1955) diplomiekonomi, OTK, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f., Christian Elfving (s. 1947) KTM, MBA (Univ. of Chicago), toimitusjohtaja, Sigrid Juséliuksen Säätiö ja Juha Laaksonen (s. 1952) ekonomi. Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhti­östä että sen merkittävistä osakkeen­omis­tajista ja hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh ja Christian Elfving ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaj-Gustaf Berghin ja Christian Elfvingin on katsottu olevan ei riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hallitusjäsenyydestä Oy PALSK Ab:ssa, joka on Spondan merkittävä osakkeenomistaja.  

Spondan halli­tuk­sen jäsenet edustavat laajaa kokemusta kiinteistö-, teolli­suus- ja ra­hoi­­tusaloilta sekä kaupan ­­alal­ta. Hallituksen jäsenistä on ilmoitettu tarkempia tietoja vuosikertomuksen kohdassa Hallituksen esittely.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 18.3.2013 hallitus valitsi puheen­joh­ta­­jakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Klaus Cawénin.

 

Hallituksen jäsenten omistamat Sponda Oyj:n osakkeet 31.12.2013:

Hallituksen jäsen

Osakkeita, kpl

Muutos, kpl

Bergh Kaj-Gustaf, pj

56 194

+ 56 194

Cawén Klaus, vpj

29 316

+ 3 716

Elfving Christian

3 221

+ 3 221

Entelä Tuula

15 168

+ 3 221

Laaksonen Juha

3 221

+ 3 221

Talma Arja

15 168

+ 3 221

Valo Raimo

10 708

+ 3 221

 

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–11 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Vuonna 2013 hallituksen kokouksia oli yhteensä 12 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,34 prosenttia. Spondan hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Toiminnan arviointi perustui ulkopuolisen tahon marraskuussa 2013 tekemän hallitusarviointiin. Hallitus käsitteli kyselyn tuloksia ja keskusteli jatkotoimista joulukuun 2013 kokouk­ses­saan. Arvioinnissa käsiteltiin mm. hallituksen kokoonpanoa, työskentelyä ja hallitukselle toimitettua materiaalia. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.  

Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti työstään. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja rahoitusjohtaja.