Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä valmistelee liiketoimintastrategian ja budjetin sekä seuraa toiminnan tulosta. Johtoryhmä käsittelee myös konsernin kannalta keskeiset investoinnit, divestoinnit, toimintaohjeet ja raportoinnin. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Sponda Oyj maksaa vuosittaisen vakuutusmaksun kunnes johtoryhmän jäsen täyttää 63 vuotta. Vakuutusmaksuna maksetaan 7,5 prosenttia johtoryhmän kunkin jäsenen kiinteästä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen hyväksymään konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaiseen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Vuonna 2009 käyttöön otetussa uudistetussa kannustinjärjestelmässä oli kaksi yhden vuoden ansaintajaksoa (kalenterivuodet 2010 ja 2011) ja kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa (kalenterivuodet 2010-2012 ja 2011-2013). Spondan hallitus päätti vuonna 2012 uudesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuoden 2012 alusta. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012-2014, 2013-2015 ja 2014-2016. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Ennen vuotta 2012 alkaneiden ansaintajaksojen ansaintakriteerit oli sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Ansaintajakson 2012-2014 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2012-2014 ja konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2012-2014. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Ansaintajakson 2013-2015 ansaintakriteerit ovat konsernin keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) tilikausina 2013-2015, konsernin kumulatiivinen osakekohtainen operatiivinen kassavirta (CEPS) tilikausina 2013-2015 ja kiinteistöjen myynnit. Lisäksi hallitus arvioi konsernin menestystä suhteessa yleiseen markkinatilanteeseen. Hallitus seuraa ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Kannustinjärjestelmän mahdollisella palkkiolla, verojen määrällä vähennettynä, ostetaan järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukuun yhtiön osakkeita. Palkkio sisältää hankitut yhtiön osakkeet sekä yhtiön suorittamat järjestelmän piiriin kuuluville henkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoa seuraavien sitouttamisjaksojen aikana, jotka ovat yhden vuoden ansaintajaksoissa kaksi vuotta ja kolmen vuoden ansaintajaksoissa kolme vuotta. Ansaintajakson 2012-2014 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2017 ja ansaintajakson 2013-2015 sitouttamisjakso päättyy 31.12.2018. Konsernin johtoryhmän jäsenen on sitouttamisjakson päättymisen jälkeen omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Johtoryhmän jäsenten omistamat Spondan osakkeet 31.12.2013 olivat:

Nimi

Osakkeet, kpl

Muutos, kpl

Inkinen Kari

378 044

+ 64 678

Arrhenius Pia

48 494

+ 18 309

Hjelt Erik

114 232

+ 24 876

Hynynen Ossi

163 333

+ 32 439

Koivu Kari

78 351

- 13 221

Sara-aho Sirpa

109 687

+ 19 602

Tanhuanpää Veli-Pekka

5 970

+ 5 970