Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallinnointi

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Sponda-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osa­keyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Lisäksi Sponda noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiri­oh­jet­ta ja 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hal­lin­noin­ti­koodia 2010 (”hallintokoodi”). Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut hallintokoodin vuonna 2010 ja hallintokoodi on saatavilla internet-sivuilta.

Suomen osakeyhtiölain ja Spondan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hal­lin­­to on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimi­tus­joh­­tajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Spondan hallituksessa on seitsemän jäsentä: Kaj-Gustaf Bergh, Klaus Cawén, Christian Elfving, Tuula Entelä, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo. Hallituksen puheenjohtaja on Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtaja Klaus Cawén. Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Klaus Cawén, Tuula Entelä, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhti­östä että sen merkittävistä osakkeen­omis­tajista ja hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh ja Christian Elfving ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaj-Gustaf Berghin ja Christian Elfvingin on katsottu olevan ei riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hallitusjäsenyydestä Oy PALSK Ab:ssa, joka on Spondan merkittävä osakkeenomistaja.

Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallituk­selle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoi­tamisesta. Tarvittaessa hal­li­tus voi asettaa kes­kuu­des­taan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riip­pu­­mat­­tomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävä laskentatoimen ja tilin­pää­tös­käy­­tän­nön tuntemus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 18.3.2013 alkaen puheen­joh­ta­ja­na Arja Talma ja varapuheenjohtajana Raimo Valo sekä jäseninä Christian Elfving ja Juha Laaksonen.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta yhtiöstä riippumat­to­mas­ta halli­tuksen jäsenestä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat 18.3.2013 al­ka­en pu­heen­johtajana Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajana Klaus Cawén sekä jäsenenä Tuula Entelä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistui myös Spondan toimitusjohtaja.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy yhtiön internet-sivuilta.