Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus

Keskeiset erät konsernin rahavirroissa olivat:

M€ 1-12/2013 1-12/2012 1-12/2011
Liiketoiminnan nettorahavirta 106,5 112,8 99,2
Investointien nettorahavirta -27,4 -75,3 -222,9
Rahoituksen nettorahavirta -90,1 -34,4 123,6
Rahavarojen muutos -11,0 3,2 -0,1
Rahavarat kauden alussa 30,1 26,4 27,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,5 -0,4
Rahavarat kauden lopussa 18,8 30,1 26,4

Täydellinen rahavirtalaskelma esitetään tilinpäätöksessä.

Korollinen vieras pääoma oli 1 788,8 (1 736,2) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,5 (2,8) vuotta. Keskikorko oli 3,2 (3,4) % sisältäen korkojohdannaiset. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 79 (72) %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,3 (1,9) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokatekerroin oli 3,1 (2,8). Spondan omavaraisuusaste oli 40,7 (41,2) % ja nettovelkaantumisaste 125,6 (117,9) %.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 31.12.2013 yhteensä 605 milj. euron syndikoiduista lainoista, 473 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 256 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 454 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 510 milj. euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 144,8 milj. euroa eli 4,2 % konsernin taseesta. Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -59,8 (-58,8) milj. euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy -0,9 (4,8) milj. euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Ilman mainittua käyvän arvon muutosta rahoitustuotot ja -kulut olivat -58,9 (-63,5) milj. euroa.

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.