Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Yhteenveto tuloksesta ja taloudellinen asema (vertailukausi 1.1.-31.12.2012)

  • Liikevaihto oli 264,3 (264,6) milj. euroa.
  • Nettotuotot olivat 190,9 (192,2) milj. euroa. Nettotuottoja alensivat kiinteistöjen myynnit.
  • Liikevoitto oli 153,0 (210,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta -14,2 (33,0) milj. euroa.
  • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,40 (0,40) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 253,3 (3 261,3) milj. euroa.
  • Nettovarallisuus/osake oli 4,64 (4,45) euroa.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli 87,9 (88,1) %.
  • Suomen yhteisöverokannan muutos 24,5 %:sta 20 %:iin tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Muutos alensi Spondan laskennallisten verojen määrää 36,3 milj. eurolla.

Taloudellinen asema

Konsernin taseen loppusumma oli 3 471,7 (31.12.2012: 3 521,8) milj. euroa. Kiinteistöomaisuutta oli yhteensä 3 261,1 (3 269,1) milj. euroa. Sijoituskiinteistöjä oli 3 253,3 (3 261,3) milj. euroa ja myytäviksi luokiteltuja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 7,8 (7,8) milj. euroa. Sijoitukset kiinteistörahastoihin olivat 88,3 (83,6) milj. euroa.

Sponda myi vuoden 2013 aikana kiinteistöjä 33,1 (2012: 61,8)milj. eurolla, joista kirjattiin 0,8 milj. euron myyntivoitto.Kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon investoitiin 22,6 (28,4) milj. euroa ja kiinteistöjen kehitykseen 14,0 (47,5) milj. euroa. Kiinteistöjä ostettiin vuoden 2013 aikana 3,1 (53,1) milj. eurolla.

Konsernin oma pääoma vuoden 2013 lopussa oli 1 409,3 (1 447,7) milj. euroa. Muun oman pääoman rahastossa oleva 94,0 milj. euroa on joulukuussa 2012 liikkeeseen laskettu oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (nk. hybridilaina). Velat olivat yhteensä 2 062,5 (2 074,1) milj. euroa, josta 1 714,8 (1 704,4) milj. euroa oli pitkäaikaista ja 347,6 (369,7) milj. euroa lyhytaikaista velkaa. Korollista vierasta pääomaa oli yhteensä 1 788,8 (1 736,2) milj. euroa.

Sponda–konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut ovat:

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1–12
2013
1–12
2012
1–12
2011
Taloudellinen vuokrausaste, % 87,9 88,1 88,2
Liikevaihto, M€  264,3  264,6  248,2
Nettotuotot, M€ 190,9  192,2  179,4
Liikevoitto, M€  153,0  210,5  209,6
Omavaraisuusaste, %  40,7  41,2  37,9
Nettovelkaantumisaste, %  125,6  117,9  134,9
Oman pääoman tuotto, %  7,2  8,2  9,5
Tulos/osake, €  0,34  0,37 0,39
Osinko/osake, €  0,181)  0,17  0,16
Osingot yhteensä, M€ 51,01) 48,1 45,3
Osakekohtainen nettovarallisuus, € 4,64 4,45 4,06
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,40 0,40 0,37

1) Hallituksen esitys