Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA-tunnusluvut

EPRA-tunnusluvut 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
35. EPRA Earnings (operatiivinen tulos)1, 2, M€ 111,5 111,9 75,4 74,0 67,4
36. EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake1, 2, € 0,39 0,40 0,27 0,27 0,29
37. EPRA NAV (nettovarallisuus)1, 2, M€ 1 497,8 1 472,5 1 369,5 1 274,5 1 159,9
38. EPRA NAV (nettovarallisuus)/osake1, 2, € 5,29 5,20 4,84 4,59 4,18
39. EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus)1, 2, M€ 1 278,1 1 227,7 1 132,1 1 078,6 1 005,2
40. EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus)/osake1, 2, € 4,52 4,34 4,00 3,89 3,62
41. EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % 5,84 6,61 6,39 6,37
42. EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 5,84 6,63 6,40 6,38
43. EPRA Vacancy rate (vajaakäyttöaste), % 12,1 11,9 11,8 12,0 13,4
44. EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset) % 16,27
45. EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset) % 11,37
¹) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta.
2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta. Vuoden 2012 tunnuslukuja on oikaistu muutoksen johdosta. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)
Spondan tulos sisältää useita operatiiviseen toimintaan kuulumattomia eriä. Nämä erät johtuvat lähinnä Spondan liiketoiminnan luonteesta sekä IFRS:n raportointivelvoitteista. Operatiivisen toiminnan tuloksen seuraamista helpottaakseen Sponda esittää EPRA:n suositusten mukaisesti konsernin operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen tuloksen/osake. Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta. Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla, myyntivoitoilla ja –tappioilla, liikearvon arvonalentumisilla sekä muilla sellaisilla tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiö katsoo olevan ei-operatiivisia eriä.
Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA Earnings-tunnusluvun laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta ja sen takia alla on esitetty EPRA Earnings kahdella tavalla laskettuna. Suurin muutos aiheutui sijoituskiinteistöihin liittyvistä laskennallisista veroista.
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€, uusi esittämistapa 31.12.2013 31.12.2012
Tilikauden tulos IFRS:n tuloslaskelman mukaan 103,1 114,2
-/+ (i) Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostamisesta käypään arvoon 24,9 -25,5
-/+ (ii) Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä -0,8 -2,5
-/+ (iii) Nettovoitot/-tappiot vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä 0,0 -5,2
+/- (iv) Edellä esitetyistä eristä syntyneet tilikauden tulokseen perustuvat verot 0,0 -0,2
-/+ (vi) Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset 0,9 -4,8
+/- (viii) Edellä esitetyistä eristä syntyneet laskennalliset verot -16,6 35,8
EPRA Earnings (operatiivinen tulos) 111,5 111,9
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake, € 0,39 0,40
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€, vanha esittämistapa 31.12.2013 31.12.2012
Nettotuotot 190,9 192,2
+ Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet 10,7 7,5
- Operatiiviset markkinoinnin ja hallinnon kulut -23,2 -22,7
+/- Operatiiviset liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1,4 0,3
Operatiivinen liikevoitto 177,1 177,3
+/- Operatiiviset rahoitustuotot ja -kulut -58,9 -63,5
- Operatiiviseen tulokseen perustuvat verot -3,8 -3,9
- Operatiiviset laskennalliset verot -2,9 2,0
EPRA Earnings (operatiivinen tulos) 111,5 111,9
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake, € 0,39 0,40
EPRA NAV (nettovarallisuus), M€ 31.12.2013 31.12.2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 407,5 1 445,9
- Muun oman pääoman rahasto -94,0 -186,1
-/+ (iv) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo 17,2 22,8
+ (v.a) Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta syntynyt laskennallinen verovelka 181,7 204,5
- (v.b) Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta syntynyt goodwill-arvo -14,5 -14,5
EPRA NAV (nettovarallisuus), M€ 1 497,8 1 472,5
EPRA NAV (nettovarallisuus)/osake, € 5,29 5,20
EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus), M€ 31.12.2013 31.12.2012
EPRA NAV (nettovarallisuus), M€ 1 497,8 1472,5
+/- (i) Rahoitusinstrumenttien käypä arvo -17,2 -22,8
-/+ (ii) Velkojen käyvän arvon ja tasearvon erotus -20,8 -17,6
+ (iii) Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta syntynyt laskennallinen verovelka -181,7 -204,5
EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus), M€ 1 278,1 1 227,7
EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus)/osake, € 4,52 4,34
EPRA NIY ja "topped-up" NIY
EPRA suosituksen mukainen lähtötuotot, NIY ja "topped-up" NIY, kuvaa tilinpäätöshetkellä tuottavalle sijoituskiinteistöomaisuudelle saatavaa vuotuista nettotuottoa.
Vuotuinen laskennallinen nettotuotto on tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto oikaistuna tiedossa olevien vuokrankorotusten vaikutuksella tulevan vuoden tuottoon  vähennettynä vastaavien kohteiden tulevan 12 kk ennustetuilla ylläpitokuluilla.
Vuotuinen laskennallinen oikaistu nettotuotto on vuotuinen laskennallinen vuokratuotto lisättynä tulevan vuoden porrastetuilla vuokrilla ja mahdollisten vuokravapaakuukausien annualisoidulla vaikutuksella.
M€ 31.12.2013 31.12.2012
Sijoituskiinteistöt 3 253,3 3261,3
- Kehityshankkeet -148,6 -537,9
Valmis kiinteistökanta 3 104,7 2723,4
+ Arvioidut ostajan kulut 49,7 43,6
Sijoituskiinteistöjen oikaistu arvo B 3 154,4 2767,0
Vuotuinen laskennallinen nettotuotto A 184,4 182,8
Porrastetut vuokrat, vuokravapaat kuukaudet yms. 0,0 0,5
Vuotuinen laskennallinen oikaistu nettotuotto C 184,3 183,3
EPRA NIY A/B 5,84 % 6,61 %
EPRA "topped-up" NIY C/B 5,84 % 6,63 %
EPRA COST RATIO-tunnusluvut
M€ 31.12.2013
Sisältää:
i Hallinnon/ylläpidon ja liiketoiminnan muut kulut IFRS tuloslaskelmassa 102,0
ii Käyttökorvaukset -6,2
iii Hallintopalkkioilla katetut kulut -4,1
iv Muut kuluja kattavat liiketoiminnan tuotot 0,0
v Osuus yhteisyritysten kuluista 0,0
Vähennetään (mikäli sisältyy yllä olevaan) 0,0
vi Poistot sijoituskiinteistöistä 0,0
vii Maanvuokrat -4,2
viii Vuokratuottoihin sisältyvät ylläpitokulut, joita ei laskuteta erikseen -56,1
EPRA Costs (sisältäen vajaakäytön kustannukset) (A) 31,5
ix Vajaakäytön kustannukset -9,5
EPRA Costs (pois lukien vajaakäytön kustannukset) (B) 22,0
x Vuokratuotot ilman maanvuokria 249,7
xi Vuokratuottoihin sisältyvät ylläpitokulut, joita ei laskuteta erikseen -56,1
xii Osuus yhteisyrityksistä 0,0
Vuokratuotto (C) 193,6
EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset) (A/C) 16,27 %
EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset) (B/C) 11,37 %
Laskelmassa se osa kiinteistön ylläpitokuluista, jota ei laskuteta erikseen vuokraisilta (ns. "lämmin" vuokra), on vähennetty vuokrattujen tilojen osalta kokonaisuudessaan. Tämä siksi, että sopimusvuokralla katetaan vuokratuille tiloille jyvitetyt kiinteistön ylläpitokulut.
Kiinteistön ylläpitokuluista on jaettu erilliselle riville (ii) vuokralaiselta erikseen laskutettavat käyttökorvaukset.
Mitään yleiskuluja ei ole aktivoitu.
Spondan periaatteena on, ettei yleiskuluja eikä ylläpidon ja liiketoiminnan muita kuluja aktivoida.