Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin tunnuslukujen laskentakaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut
3. Liikevoitto/ -tappioprosentti = 100 x Liikevoitto/ -tappio
Liikevaihto
6. Voitto-/ tappioprosentti = 100 x Voitto/ tappio
Liikevaihto
7. Operatiivinen tulos, M€ = kts. kohta EPRA Earnings (operatiivinen tulos)
Taseen tunnusluvut
11. Korolliset nettorahoitusvelat, M€ = Korolliset rahoitusvelat - rahoitusvarat
Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut
12. Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
13. Oman pääoman tuotto, % = 100 x Voitto/tappio
Oma pääoma (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
14. Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
15. Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset rahoitusvelat
Oma pääoma
16. Nettovelkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettorahoitusvelat
Oma pääoma
Osakekohtaiset tunnusluvut
19. Osakekohtainen tulos , € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos - hybridilainan korot
Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
20. Osakekohtainen oma pääoma, € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
- Muun oman pääoman rahasto
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
22. Osinko tuloksesta, % = 100 x Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos
23. Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osakekohtainen osinko
Tilikauden päätöskurssi
24. P/E luku (hinta/voittosuhde) = Tilikauden päätöskurssi
Osakekohtainen tulos
25. Osakkeen keskikurssi, € = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
28. Osakekannan markkina-arvo, M€ = Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
33. Osakekohtainen operatiivinen tulos, € = kts. kohta EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake
34. Operatiivinen kassavirta/osake, € = Liikevoitto
-/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
+ Liikearvon arvonalentuminen
+ Hallinnon poistot
+/- Varausten muutokset
+/- Etuuspohjaiset eläkekulut
- Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut
- Kassavirtavaikutteiset verot
+/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo