Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta

Spondan rahoitusstrategialla pyritään takaamaan yhtiön liiketoiminnan toteuttamiseen tarvittava rahoitus ja hallitsemaan konsernin rahoitusriskejä. Epävarmassa markkinatilanteessa yhtiön maine luotettavana velallisena on helpottanut rahoituksen uudelleenjärjestelyjä.

Rahoitusriskienhallinta

Sponda pyrkii rahoitusriskienhallinnallaan pienentämään rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten negatiivisia vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan. Riskienhallinnan tavoitteet ja riskienhallintapolitiikka määritellään yhtiön hallituksessa, jonka vastuulle kuuluu myös riskienhallinnan seuranta. Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korkoriski, rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, valuuttariski sekä luottoriski. Riskienhallintapolitiikan mukaan konsernin lainasalkun korkoriskin suojausasteen on oltava vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa Spondan suojausaste oli 79 prosenttia.

Spondan vahvuuksia rahoitusriskien hallinnassa ovat riskien aktiivinen tunnistaminen ja niihin reagointi, yhtiön hyvä maine luotettavana velallisena sekä monipuoliset rahoitusinstrumentit. Riskienhallintaa vahvistaa myös yhtiön laaja rahoittajapohja, jota edellisen vuoden tapaan vahvistettiin entisestään vuonna 2013 institutionaalisille sijoittajille suunnatulla joukkovelkakirjalainalla. Joukkovelkakirjalainojen suhteellinen osuus koko velkasalkusta nousi vuoden aikana 19 prosentista 26 prosenttiin.

Spondan rahoitussopimuksissa on velkasijoittajien suojaksi asetettu kovenantteja, joista tärkeimmät ovat:

  • Korkokatekerroin vähintään 1,75: Vuoden 2013 tilinpäätöshetkellä korkokatekerroin oli 3,1.
  • Omavaraisuusaste vähintään 28 prosenttia: Vuoden 2013 tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste oli 41 prosenttia.

Yhtiön Venäjän liiketoimintaan kohdistuu Venäjän ruplan ja euron sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisistä kurssimuutoksista aiheutuva valuuttariski. Sponda hallitsee valuuttariskiä suojaamalla Venäjän liiketoimintansa vieraan valuutan määräiset nettokassavirrat kuusi kuukautta eteenpäin. Vuonna 2013 ei realisoitunut merkittäviä valuuttakurssin muutoksia.

Yhtiöllä on SEK-määräisiä lainoja, joiden valuuttariski on suojattu kokonaisuudessaan koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla.

Korkoriskin herkkyys

Lyhyiden markkinakorkojen prosenttiyksikön muutoksen vaikutus yhtiön tulokseen ja oman pääoman käyvän arvon rahastoon.

31.12.2013  31.12.2012
  Tuloslaskelma

Käyvän

arvon

rahasto

Tuloslaskelma

Käyvän

arvon

rahasto

Yhden prosenttiyksikön nousu

markkinakoroissa (M€)

-1,6 +23,8 -2,8 +16,7

0,1 prosenttiyksikön lasku

markkinakoroissa (M€)

+0,4 -2,4 +0,2 -3,7

Laskelma ei sisällä laskennallista verovaikutusta.

Spondan vahvuuksia rahoitusriskien hallinnassa ovat riskien aktiivinen tunnistaminen ja niihin reagointi.