Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitusriskit

Riskienhallinnan tavoitteena on pienentää rahoitusmarkkinoiden muutosten mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan. Spondan keskeiset rahoitusriskit ovat korkoriski, rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, luottoriski ja valuuttakurssiriski. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin rahoitusyksikkö.

Korkoriski

Merkittävät muutokset markkinakoroissa ja marginaaleissa voivat vaikuttaa negatiivisesti Spondan taloudelliseen tulokseen sekä osaltaan hidastaa kiinteistöliiketoiminnan kasvua.

Käyttämällä kiinteäkorkoisia lainoja ja korkojohdannaisia pienennetään markkinakorkojen muutosten vaikutuksia. Sponda on suojautunut korkotason nousua vastaan määrittämällä suojausasteeksi vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia. Joustavan toimintamallinsa ansiosta Sponda on pystynyt pitämään suojausasteen suhteellisen korkeana mutta samanaikaisesti rahoituskustannukset alhaisina, eikä korkoriski siten realisoitunut vuonna 2013.

Spondan vieraan pääoman keskikorko laski vuoden aikana 3,2 prosenttiin vuoden 2013 alun 3,4 prosentista.

Rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit

Sponda arvioi ja seuraa aktiivisesti rahoitusmarkkinatilannetta ja uudelleenjärjestelee proaktiivisesti lainojaan, jotta yhtiöllä olisi likviditeettiä toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksamiseksi.

Rahoituksen saatavuuteen liittyviä riskejä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, laajalla rahoittajapohjalla, limiiteillä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena.

Sponda on uudelleenrahoittanut lainansa siten, että seuraava merkittävä rahoitustarve on vuonna 2015. 

Spondan arvion mukaan rahoituksen saatavuuteen liittyvä riski pienentyi vuonna 2013. Sponda hallitsi riskiä onnistuneesti, mistä osoituksena ovat vuoden aikana tehdyt rahoitusjärjestelyt.

Luottoriski

Rahamarkkinasijoitukset, johdannaissopimukset sekä vuokra- ja myyntisaamiset voivat aiheuttaa Spondalle luottoriskin.

Välttääkseen vastapuolista aiheutuvaa riskiä Sponda käyttää rahamarkkinasijoitusten ja johdannaissopimusten vastapuolina vain vakavaraisia pankkeja, joille on myönnetty hyvä luottoluokitus.

Vuokralaisten maksukykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan säännöllisesti. Suurin osa vuokralaisista toimittaa asiakkuutensa alkaessa Spondalle 3–6 kuukauden vuokravakuuden. Yhtiön vuokralaiset eivät keskity vain yhdelle toimialalle, vaan jakautuvat tasaisesti monelle eri toimialalle.

Valuuttariski

Spondalla on ulkomaista liiketoimintaa Venäjällä. Venäjän ruplan ja euron sekä USA:n dollarin ja euron väliset valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa Spondan taloudelliseen asemaan. Sponda altistuu valuuttariskille, koska ulkomaisten tytäryhtiöiden tase-erät ja tuotot sekä kulut muutetaan emoyhtiön kotivaluutaksi, euroiksi.  

Spondan venäläiset yhtiöt saavat vuokransa USA:n dollareina, Venäjän ruplina tai euroina. Yhtiöt maksavat kulunsa pääosin Venäjän ruplissa. Sponda suojaa valuuttamääräiset tulevat nettokassavirrat kuuden kuukauden ajalta.