Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

GRI-indeksi

Raportointitaso C

1. Strategia ja analyysi
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
1.1 Toimitusjohtajan katsaus   Kyllä Toimitusjohtajan katsaus    
1.2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet    Kyllä Strategia     
        Vastuullista kiinteistösijoittamista    
        Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen    
        Spondan vastuullisuusprioriteetit    
        Strategian toteuttaminen vuonna 2013    
        Strategian toteuttaminen vuonna 2014    
2. Organisaation taustakuvaus
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
2.1 Organisaation nimi   Kyllä Sponda    
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut   Kyllä Liiketoimintayksiköt    
2.3 Operatiivinen rakenne   Kyllä Liiketoimintayksiköt    
        Vuosi 2013 lyhyesti    
        Konsernirakenne    
2.4 Pääkonttorin sijainti   Kyllä Yhteystiedot    
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti   Kyllä Liiketoimintayksiköt    
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto   Kyllä Hallinnointi    
        Osakkeet ja osakkeenomistajat    
2.7 Markkina-alueet   Kyllä Liiketoimintayksiköt    
        Strategia    
2.8 Organisaation toiminnan laajuus   Kyllä EPRA-tunnusluvut    
        Avainluvut    
        Henkilöstöön panostaminen    
        Liiketoimintayksiköt    
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella   Kyllä Hallituksen toimintakertomus    
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot   Kyllä   Ei merkittäviä palkintoja raportointikaudella.  
3. Raportin muuttujat
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
3.1 Raportointiajanjakso   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.3 Raportoinnin julkaisutiheys   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.4 Yhteystiedot   Kyllä Yhteystiedot    
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus ja raporttia käyttävät sidosryhmät)   Kyllä Spondan vastuullisuusprioriteetit Sponda on määritellyt seitsemän vastuullisuusprioriteettiä, jotka ovat keskenään samanarvoisia.  
        Raportoinnin laajuus    
3.6 Raportin rajaus   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.8 Raportointiperusteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden,vuokrattujen toimitilojen ja ulkoistettujen toimintojen raportoinnille   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.9 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedossa   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.10 Raportin laajuutta, rajausta tai mittausmenetelmiä koskevat merkittävät muutokset   Kyllä Raportoinnin laajuus    
3.11 GRI-sisältövertailu   Kyllä GRI-indeksi    
3.12 Periaatteet ja käytäntö raportoinnin ulkopuoliseen varmentamiseen liittyen   Kyllä Raportoinnin laajuus    
4. Hallintotapa, sitoutumukset ja yhteistyö
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
4.1 Organisaation hallintorakenne    Kyllä Hallitus     
        Johtoryhmä    
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema   Kyllä Hallitus     
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus    Kyllä Hallitus     
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan   Kyllä Yhtiökokous Spondan henkilöstöllä ei ole edustajaa hallituksessa.  
4.5 Yrityksen tulosten, mukaan lukien sosiaalisen ja ympäristövastuullisen edistymisen,  vaikutus ylimmän johdon palkitsemiseen   Kyllä Vastuullista kiinteistösijoittamista Ei suoraa vaikutusta hallituksen palkitsemiseen.  
       

Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

   
4.6 Hallitustyöskentelyyn liittyvien eturistiriitojen välttäminen   Kyllä  Hallitus    
4.7 Arviointiprosessit hallituksen pätevyydelle ja asiantuntemukselle   Kyllä Nimitystoimikunta    
4.8 Organisaation missio, arvot, muut toimintasäännöt ja -periaatteet, sekä niiden toimeenpanokäytännöt   Kyllä Vastuullista kiinteistösijoittamista Kansainvälisten standardien vaikutusta näihin periaatteisiin ei raportoitu.   
        Spondan visio ja vahvuudet    
4.9 Hallituksen tavat hallinnoida organisaation taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää toimintaa, sekä näihin liittyvä riskienhallinta   Kyllä Riskienhallinta  Hallitus arvioi Spondan strategian toteuttamista. Vastuullisuus on osa Spondan strategiaa.  
        Riskienhallinnan organisointi    
        Riskit ja riskienhallinta    
        Vastuullista kiinteistösijoittamista    
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointiprosessit erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan osalta   Kyllä Hallitus  Hallitus tekee itsearvion, johon sisältyy strategiatyöskentely. Vastuullisuus on osa Spondan strategiaa.  
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen   Kyllä Riskienhallinta  Kuvattu riskienhallintaa.  
        Riskienhallinta (Hallinnointi)    
4.12 Sitoutuminen organisaation ulkopuolisiin yritysvastuun aloitteisiin   Kyllä Materiaalitehokkuus    
        Alan eteenpäin vieminen    
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa    Kyllä Alan eteenpäin vieminen    
4.14  Organisaation sidosryhmät   Kyllä Spondan sidosryhmät    
4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet   Kyllä Spondan sidosryhmät    
        Läpinäkyvä toiminta    
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen periaatteet   Kyllä Läpinäkyvä toiminta    
        Henkilöstöön panostaminen    
        Asiakaskokemuksen parantaminen    
        Spondan sidosryhmät    
4.17 Keskeiset sidosryhmävuorovaikutuksessa esiinnouseet kysymykset ja huolenaiheet   Kyllä Spondan sidosryhmät    
        Asiakaskokemuksen parantaminen    
        Läpinäkyvä toiminta    
        Henkilöstöön panostaminen    
        Tietoa osakkeenomistajille    
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen   Kyllä Läpinäkyvä toiminta    
        Verojalanjälki    
EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tuomat taloudelliset ja muut vaikutukset sekä mahdollisuudet organisaatiolle   Kyllä Vastuullista kiinteistösijoittamista Spondan johtoryhmä ei ole arvioinut kvantitatiivisia vaikutuksia.  
EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut      Kyllä Kiinteistöjen sijainti    Spondalla ei ole paikallisyhteisöjen tarpeisiin liittyviä arviointiohjelmia.  
        Kauppakeskukset    
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus   Osittain Venäjä Vaikutusten laajuutta ei ole eritelty.  
        Spondan sidosryhmät    
        Alan eteenpäin vieminen    
        Läpinäkyvä toiminta    
        Verojalanjälki    
Ympäristövastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
EN1 Käytetyt materiaalit painon tai määrän mukaan   Osittain Materiaalitehokkuus Sponda pyrkii hyödyntämään materiaalit täysimääräisesti  
EN3 Suora energiankulutus   Kyllä Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen   Kylllä
EN4 Epäsuora energiankulutus    Osittain Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Energiankulutusta ei ole eritelty uusiutuvien ja uusiutumattomien energianlähteiden mukaan. Osittain
CRE1 Rakennusten energiatehokkuus   Osittain Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Tehokkuutta ei ole eritelty segmenteittäin. Kyllä
EN5 Energiansäästötoimenpiteiden ansiosta säästetty energia   Kyllä Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Energiansäästöjä raportoitu Spondan pääkonttorin osalta.  
EN6 Energiatehokkaiden tai uusiutuvaan energiaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden tarjonta, sekä näiden vaikutus energiankulutukseen    Kyllä Venäjä    
        Vastuullista kiinteistösijoittamista    
        Sijoituskiinteistöt      
        Kiinteistökehitys    
        Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen    
        Alan eteenpäin vieminen    
EN7 Epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet   Osittain Kiinteistöjen sijainti    Kvantitatiivisia vähennyksiä ei raportoitu.  
        Henkilöstöön panostaminen    
        Hankinta ja laatu    
EN8 Vedenkulutus lähteittäin   Kyllä Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Sponda käyttää kunnallista vesihuoltoa. Osittain
CRE2  Vedenkulutus suhteessa kiinteistön käyttäjämäärään, tilavuuteen tai pinta-alaan   Kyllä Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen   Kyllä
EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt   Kyllä Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen   Ei
CRE3 Rakennusten aiheuttama kasvihuonekaasukuormitus suhteessä tuottoihin tai muuhun relevanttiin mittariin   Osittain Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Päästöjä ei eritelty segmenteittäin. Kyllä
EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset   Kyllä Vastuullista kiinteistösijoittamista    
        Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen    
        Sijoituskiinteistöt      
EN22 Jätteiden kokonaismäärä ja hävitystapa tyypeittäin   Kyllä Materiaalitehokkuus   Kyllä
EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus   Kyllä Materiaalitehokkuus    
        Sijoituskiinteistöt      
        Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen    
        Alan eteenpäin vieminen    
        Kiinteistöjen sijainti       
 EN28 Merkittävien ympäristömääräysten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahallinen määrä    Kyllä   Spondan ei ole todettu rikkoneen toimintaansa koskevia ympäristölakeja tai -määräyksiä raportointikaudella.  
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö   Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
LA1 Yrityksen henkilöstö työsuhde ja -sopimustyypeittäin    Kyllä Henkilöstöön panostaminen Spondan henkilöstö työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa. Määräaikaiset työsuhteet Spondassa liittyvät esim. perhevapaiden
sijaisuuksiin.
 
LA7 Työtapaturmien, ammattitautien, menetettyjen työpäivien, poissaolojen ja työhön liittyvien kuolemantapausten määrä   Osittain Henkilöstöön panostaminen Poissaoloja ei raportoitu alueittain. Työperäisiä loukkaantumisia tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole ollut. Poissaolot raportoitu vain emoyhtiön osalta.  
LA8 Työntekijöille suunnattu koulutus ja neuvonta vakavien sairauksien estämiseksi   Kyllä Henkilöstöön panostaminen Koulutusta tarjotaan Spondan henkilöstölle.  
LA10 Koulutukseen käytetty aika työntekijää kohden   Kyllä Henkilöstöön panostaminen    
LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen tukeminen   Kyllä Henkilöstöön panostaminen Jos työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta työnantajasta johtuvasta
syystä, tarjotaan työntekijälle mahdollisuutta osallistua työnhaunvalmennukseen
ja uraohjaukseen.
 
LA12 Säännöllisten kehityskeskusteluiden piiriin kuuluva henkilöstö   Kyllä Henkilöstöön panostaminen Koko Spondan henkilöstö kuuluu kehityskeskusteluiden piiriin.  
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus   Kyllä Hallitus     
        Johtoryhmä    
        Henkilöstöön panostaminen    
        Johto ja henkilöstö    
LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin ja toiminta-alueittain.   Osittain Johto ja henkilöstö Palkkaeroja ei eritelty henkilöstöryhmittäin eikä toiminta-alueittain.   
SO9 Organisaation toiminta, jolla on merkittäviä mahdollisia tai toteutuneita kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöihin   Kyllä   Kielteisiä paikallisyhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia ei ole tiedossa.  
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio    Osittain Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Valtaosassa kiinteistöjä on käytössä Extranet-palvelu, josta saa kiinteistökohtaista tietoa kiinteistöjen toiminnasta.  
CRE8 Uudis- ja korjausrakentamista sekä kiinteistöjen hallinnointia ja käyttöä koskevien erilaisten vastuullisuussertifikaattien, -luokitusten, ja -järjestelmien määrä ja tyyppi   Osittain Sijoituskiinteistöt      
        Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen    
        Kiinteistökehitys    
PR5 Asiakastyytyväisyyden hallinnointi    Osittain Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakaskyselyjen tuloksia ei ole eritelty.  
        Vastuullista kiinteistösijoittamista    
GRI-ohjeiston avaintunnusluku
Täydentävä tunnusluku

 * Perustuu EPRA:n Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting -raportointiohjeistukseen.