Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Luotettavaa sidosryhmätyöskentelyä

Spondalla on useita sidosryhmiä, joilla on erilaisia odotuksia Spondaa kohtaan. Odotuksiin pyritään vastaamaan Spondan arvoja ja toimintatapoja noudattaen. Tavoitteena on aktiivinen ja avoin vuoropuhelu, joka perustuu luotettavuuteen ja rehellisyyteen.

Alla olevaan taulukkoon on koottu Spondan tärkeimmät sidosryhmät, niiden Spondalle asettamat odotukset sekä Spondan toimenpiteet odotusten täyttämiseksi. Lisää tietoa sidosryhmistä löytyy yhtiön verkkosivuilta.

 

Sidosryhmä Odotukset Spondaa kohtaan Spondan toimenpiteitä
Henkilöstö
 • Pysyvä työpaikka ja vakaa toimeentulo
 • Turvalliset työskentelyolosuhteet
 • Tiedonsaanti yhtiötä koskevista asioista
 • Mahdollisuus työssä kehittymiseen
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Avoin viestintä
 • Hyvä maine
 • Hyvien työmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen
 • Tehokas sisäinen viestintä ja avoin keskusteluilmapiiri
 • Työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu
Asiakkaat
 • Laadukkaat, energiatehokkaat toimitilat
 • Toimitilapalvelut
 • Sujuva asiakaspalvelu
 • Ympäristövastuuasioiden huomioiminen
 • Pitkäkestoiset asiakkuussuhteet
 • Toimivien, muuntojoustavien ja energiatehokkaiden tilojen tarjoaminen
 • Asiakaspalvelukanavien ja palvelujen kehittäminen
 • Säännöllinen yhteydenpito asiakkaiden kanssa
 • Edellytysten luominen pitkille asiakassuhteille
 • Asiakkaiden opastaminen ympäristöä ja energiaa säästävään toimintaan
Sijoittajat ja omistajat
 • Osinkotuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Omistuksen arvonnousu
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ammattitaitoinen vuokrausorganisaatio
 • Kilpailukykyinen osinkopolitiikka
 • Luotettava ja läpinäkyvä taloudellinen raportointi
 • Riskien tunnistaminen ja niihin reagointi
Rahoittajat
 • Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
 • Tehokkaat rahoitusriskien hallintatoimenpiteet
 • Hyvän ja vastuullisen velallisen maineen säilyttäminen
Alihankkijat
 • Alihankkijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten noudattaminen
 • Pitkäaikaiset alihankkijasuhteet
 • Toimivat hankinta- ja laatuprosessit
 • Alihankkijoiden työn ja laadun seuranta ja ohjaus
Media
 • Aktiivinen, avoin ja nopea viestintä
 • Luotettava tieto yhtiöstä
 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • Viestintäkanavien kehittäminen ja laajentaminen
Yhteiskunta ja
viranomaiset
 • Lakisääteisten ja muiden viranomaisvaatimusten noudattaminen
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
 • Verojen maksaminen
 • Lainsäädäntötyön seuraaminen ja omien näkökantojen esille tuominen
 • Osallistuminen kaupunkien kehittämiseen
 • Toimitilojen energiatehokkuuden edistäminen
 • Työpaikkojen tarjoaminen
Järjestöt
 • Osallistuminen alan järjestöjen toimintaan
 • Vuoropuhelu
 • Aktiivinen toiminta eri järjestöissä
 • Oman alan kehittäminen yhteistyössä alan järjestöjen kanssa

Muut sidosryhmät, kuten
oppi­­­laitokset sekä eri tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

 • Harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyömahdollisuuksien tarjoaminen
 • Toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuminen
 • Opintomahdollisuuksien tarjoaminen alan opiskelijoille
 • Yhteiset hankkeet alan oppilaitosten kanssa