Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen

Rakentaminen ja valmiit rakennukset kuluttavat yli 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta. Tämän vuoksi Sponda kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja energiankulutuksesta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet

  • Kiinteistöjen lämpöenergian, sähköenergian ja veden kulutus
  • Kiinteistökehitys
  • Asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen

Miksi tämä on prioriteetti?

Euroopan Unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä edelleen 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2021 kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen on tavoitteiden saavuttamisen kannalta siten merkittävässä roolissa. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin. Energiatehokkuutta tavoitellaan kaikissa yhtiön kiinteistökehityshankkeissa sekä kiinteistöjen korjauksissa ja ylläpidossa.

Spondan vuokraamissa toimitiloissa työskentelee päivittäin noin 30 000 henkilöä. Toimitilavuokralaisen oma toiminta aiheuttaa jopa 60 prosenttia kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta, joten energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö vuokralaisen kanssa on erityisen tärkeää. Sponda kannustaa ja opastaa asiakkaitaan energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen ympäristömyönteiseen käyttöön.

Spondan Suomessa sijaitsevissa kiinteistöissä seurataan energian- ja vedenkulutusta sekä jätehuollon määriä1). Venäjän toimistokiinteistöjen osalta seurataan sähkön ja veden kulutusta. Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen.

Ympäristövastuullista kiinteistökehitystä

Uudisrakentamisen, kiinteistöjen korjausrakentamisen ja matalaenergiatoimistorakennusten suunnittelua ohjaa Spondassa monelta osin yleisiä normeja ja määräyksiä laajempi suunnitteluohjeisto, joka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Sen avulla voidaan toteuttaa muunneltavia ja energiatehokkaita rakennuksia, jotka tarjoavat toimivia työympäristöjä.

Spondan kiinteistökehitystoiminnassa ympäristövaatimuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Sponda hakee kansainvälistä ympäristöluokitusta, ympäristösertifikaattia kaikille uudisrakennuksilleen ja mittaville peruskorjauskohteilleen.

Spondan Energiatehokkuusohjelmassa tavoitellaan energiansäästöjä

Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä tuetaan erityisesti Spondan Energiatehokkuusohjelmalla, jossa energiansäästöjä tavoitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Ohjelmaan liitetyissä Spondan kiinteistöissä suoritetaan energiakatselmuksia, joissa selvitetään kunkin kiinteistön energiankulutusta sekä käydään läpi energiankäyttöön liittyvät tekniset järjestelmät. Katselmuksien perusteella kiinteistöissä tehdään käyttötarpeiden mukaiset säädöt ja korjaustoimet.

Yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa määritellään kiinteistökohtaiset energiansäästötavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kehitystä seurataan säännöllisissä tapaamisissa asiakkaiden kanssa. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimista sekä kulutustietojen kokoamisesta ja seurannasta huolehtivat Spondan yhteistyökumppanit Ovenia Oy ja Corbel Oy.

Energiatehokkuusohjelman kautta saavutetut kustannussäästöt investoidaan takaisin kiinteistöihin. Ohjelmalla tavoitellaan aluksi 10 prosentin energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä. Sponda on edennyt aikataulussa tavoitteisiin nähden.

Ympäristötietoa henkilöstölle

Henkilöstön ympäristöosaamista edistetään WWF:n Green Office -ohjelman avulla. Ympäristötietoisuutta lisätään esimerkiksi vuotuisella Green Day -ympäristötapahtumalla, sisäisillä koulutustapahtumilla sekä intranetissä ja Spondan Facebook-sivuilla säännöllisesti julkaistavilla Green Office -vinkeillä.

Spondan henkilöstöä kannustetaan ekologisiin valintoihin suosimalla työsuhdeautopolitiikassa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ja tarjoamalla henkilöstölle työsuhdepolkupyöriä. Osana Spondan Green Office -ympäristöohjelmaa henkilöstölle tarjotaan myös taloudellisen ajotavan koulutusta.

1) Energiaseurannassa ovat kaikki ne kiinteistöt, joissa Sponda vastaa energian hankinnasta. Seurannassa on 85 prosenttia kiinteistöistä. Jäähdytystä seurataan erikseen niissä kiinteistöissä, joissa käytetään kaukokylmää. Mikäli jäähdytys on tehty paikallisesti kompressoreilla, sisältyy se sähkönkulutukseen.