Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Henkilöstöön panostaminen

Spondassa työskentelevät tunnistaa ammattitaitoisesta ja motivoituneesta otteesta sekä hyvästä yhteishengestä. Koska Spondalle henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon korkea taso ovat tärkeitä menestystekijöitä, haluaa Sponda panostaa henkilöstön laadukkaaseen koulutukseen sekä hyvään johtamiseen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Henkilöstön työhyvinvointi
  • Ammattitaidon kehittäminen
  • Sisäinen viestintä

Miksi tämä on prioriteetti?

Tarkoituksenmukainen koulutus ja hyvä johtaminen mahdollistavat Spondan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Spondan kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on erityisen tärkeää varmistaa henkilöstön pätevyys sekä ammattitaidon korkea taso. Työhyvinvointi on paremman työsuorituksen ja jaksamisen kulmakivi.

Työtyytyväisyyden kartoittaminen

Sponda seuraa henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön näkemyksiä omasta työstään, lähityöyhteisöstä ja johtamisesta. Vastaajilla on myös mahdollisuus antaa palautetta, kertoa kehittämistoiveistaan ja osallistua kehittämisratkaisujen löytämiseen.

Henkilöstön kehittäminen

Spondan tavoitteena kaikessa toiminnassa on jatkuva parantaminen ja oppiminen. Henkilöstöä rohkaistaan itsenäiseen otteeseen ja aktiivisuuteen omassa työssään sekä itsensä kehittämiseen. Henkilöstön koulutusta kehitetään strategian, asiakas- ja sidosryhmäpalautteen sekä kehityskeskusteluiden pohjalta, ja henkilöstölle järjestetään yhteisiä koulutusohjelmia tai tarjotaan mahdollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin.

Henkilöstön kehittämistä ohjaa asiakaslähtöisyys. Kehityskeskusteluissa varmistetaan, että jokainen ymmärtää oman työnsä yhteyden Spondan strategiaan ja tavoitteisiin. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja edistystä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen, asiakaspalautteen sekä henkilöstötutkimusten avulla.

Terveydenhuolto ja liikunnan tukeminen

Sponda haluaa pitää huolta myös työntekijöidensä terveydestä. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan muun muassa tarjoamalla kattavat ja monipuoliset terveydenhuollon palvelut, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia työn henkisestä kuormituksesta johtuvia haittoja ja sairauksia sekä tukea työssä jaksamista. Tavoitteina on myös ennaltaehkäistä ja havaita varhain elintapasairauksia sekä tukea omahoitoa. Lisäksi Sponda tukee pitkään työelämässä olleiden henkilöiden jaksamista erityisellä hyvinvointiohjelmalla.

Sponda huolehtii työhyvinvoinnista myös tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Henkilöstöä kannustetaan myös ympäristöystävälliseen sekä liikunnalliseen työmatkakulkemiseen tarjoamalla työntekijöille työsuhdepolkupyöriä.

Palkitseminen

Spondalla on koko henkilöstön kattava vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle erikseen asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Sponda otti vuoden 2014 alussa käyttöön henkilöstön osakeohjelman, jossa yhtiön työntekijöillä on mahdollisuus käyttää tulospalkkiojärjestelmän perusteella ansaittavat palkkiot tulospalkkio-osakkeisiin ja lisäksi saada Spondalta varat lisäosakkeiden ostamiseen. Osakeohjelmaa sovelletaan ensimmäistä kertaa vuodelta 2013 maksettaviin tulospalkkioihin.

Tasa-arvo

Tasa-arvon toteutuminen on Spondalle tärkeää. Yhtiölle keskeisenä tavoitteena on, ettei henkilöstö koe epätasa-arvoista kohtelua sukupuolen, iän, uskonnon, terveydentilan tai minkään niihin rinnastettavan asian osalta. Oikeudenmukainen ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa koko työsuhteen rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.