Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset

 • Energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja veden vertailukelpoinen kulutus laskee Suomen kiinteistöissä. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen energiankulutus laski 2,6 prosenttia. Vertailukelpoisten kiinteistöjen mitattu lämpöenergian kulutus laski 7,9 prosenttia. Vertailukelpoisissa kiinteistöissä sähkön kokonaiskulutus laski 3,4 prosenttia, veden kulutus 4,7 prosenttia ja jäähdytysenergian kulutus nousi 17,1 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Lämmön ja veden sekä yhteisvaikutukseltaan sähkön ja jäähdytyksen vertailukelpoinen kulutus laskee Suomen kiinteistöissä.
  Mittarointistrategian kehittäminen vuoden 2013 aikana. Spondan kiinteistöille kehitettiin mittarointistrategia, joka auttaa kulutusten tarkastelussa. Mittarointiohjeiston käyttöönotto.
 • Materiaalitehokkuus

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste kasvaa ≥ 86 %. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste nousi vuoden 2013 lopulla yli 87 prosenttiin. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste pysyy vuoden 2013 lopun tasolla, 87 prosentissa.
 • Energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Uusiutuvat energialähteet -tutkimusprojekti ja sovelluksen käynnistäminen vuoden 2013 aikana. Uusiutuvat energialähteet -tutkimusprojekti toteutettiin. Uusiutuvat energialähteet demohankkeen käynnistäminen vuoden 2014 aikana.
  Spondan pääkonttorin kulutukset (sähkö, lämpö, kaukokylmä ja vesi) pienenevät. Spondan pääkonttorin sähköenergian kulutus nousi 0,8 prosenttia, lämpöenergian (normitettu) laski 3,2 prosenttia ja kaukokylmän nousi 8,4 prosenttia. Pääkonttorin veden kulutus laski 19,8 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Kiinteistön vuoden 2012 vedenkulutusarvo ei ole vertailukelpoinen. Spondan pääkonttorin kulutukset (sähkö, lämpö, kaukokylmä ja vesi) pienenevät.
  Energiankulutukset laskevat kolmessa Venäjällä sijaitsevassa kiinteistössä. Venäjän toimistokiinteistöjen sähköenergian kulutus laski 3,6 prosenttia ja lämpöenergian kulutus laski 9,8 prosenttia. Sähkön ja vedenkulutukset laskevat kolmessa Venäjällä sijaitsevassa toimistokiinteistössä.
  Ympäristösertifikaatti yhdelle uudisrakennukselle. Keväällä 2013 valmistuneelle Ruoholahden Ankkuri -toimistotalolle myönnettiin LEED® Gold -sertifikaatti. Ympäristösertifiointityö jatkuu, ja esiselvityksiä tehdään alkaviin hankkeisiin.
  Sertifiointityö jatkuu, ja esiselvityksiä tehdään alkaviin hankkeisiin. Vuoden 2013 lopussa oli käynnissä kuusi sertifiointiprosessia.
 • Materiaalitehokkuus

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Ympäristökumppanuuksia lisätään ja toimintasuunnitelmia toteutetaan aktiivisesti. Ympäristökumppanuus-sopimusten määrä kasvoi 15 sopimuksesta 20:een. Ympäristökumppanuuksien määrää lisätään 20 sopimuksesta 22:een.
  Spondan pääkonttorin toimistojätteiden määrä vähenee. Toimistojätteiden määrä nousi hieman vuodesta 2012 johtuen sisäisten muuttojen yhteydessä hävitettyjen arkistojen tuottamasta paperijätemäärästä. Spondan pääkonttorin toimistojätteiden määrä vähenee.
 • Asiakaskokemuksen parantaminen

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Asiakkuusstrategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja mittaaminen. Asiakkuusstrategiassa panostettiin asiakaskokemuksen kehittämiseen kaikissa asiakkuuden vaiheissa.
  Asiakasviestinnän tehostaminen kiinteistöissä. Sponda otti pilottikäyttöön toimistokiinteistöjen infonäyttöjärjestelmän ja laajensi extranet-palvelua. Sähköisen asiakaspalveluympäristön kehittäminen.
  Asiakastiedonhallintaan panostaminen (CRM-järjestelmän uusiminen). CRM-järjestelmän kehityshanke käynnistettiin ERP-hankkeen yhteydessä. Sponda otti käyttöön uusia tutkimustyökaluja, joiden avulla kerätään tietoa asiakaskohtaamisista asiakkuuden eri vaiheissa. Asiakastiedonhallinnan kehittäminen ja erityisesti CRM-ratkaisun käyttöönoton onnistumisen varmistaminen. Asiakaspalautteen keruun ja hyödyntämisen kehittäminen osana asiakastiedonhallintaa.
  Palveluinnovaatioiden jatkaminen. Sponda kehitti myyntiä tukevan kiinteistöesittelysovelluksen tableteille. Lisäksi Sponda otti pilottikäyttöön toimistokiinteistöjen infonäyttöjärjestelmä. Uusien palveluinnovaatioiden arvioiminen ja hyödyntäminen.
 • Henkilöstöön panostaminen

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Työvälineitä kehitetään paremmin tukemaan henkilökunnan työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista. Liikkuvan työn tehostamiseksi Spondassa otettiin käyttöön tableteilla toimiva kiinteistöesittelysovellus, mikä helpottaa erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevien kykyä palvella asiakkaita. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitys- ja määrittelytyötä jatkettiin. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan henkilöstön työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista.
 • Kiinteistöjen sijainti

  Pitkän aikavälin tavoitteet Tulokset 2013
  Kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuuden kasvattaminen yhtiön kiinteistösalkussa. Ruoholahden Ankkuri –toimistorakennus valmistui Helsingin Ruoholahteen ja Citycenter-kauppakeskuksen kehityshanke Helsingin ydinkeskustassa valmistui keväällä 2013.
  Kiinteistösalkun kehittäminen keskittämällä omistusta prime-alueille ja julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Syksyllä 2013 uudistetun strategian mukaan Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulle – erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen – sekä Tampereelle.
 • Läpinäkyvä toiminta

  Tavoitteet 2013 Tulokset 2013 Tavoitteet 2014
  Pääomamarkkinapäivän järjestäminen sijoittajille vuonna 2013. Sponda järjesti sijoittajille pääomamarkkinapäivän, jossa käytiin läpi yhtiön taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä talouden kehityksen vaikutuksia toimintaympäristön muutoksiin.
  Asiakasdialogin aktivoiminen asiakastapaamisissa ja kaikissa asiakaspalvelun kanavissa. Sponda kehitti asiakasviestintäänsä muun muassa kehittämällä prosesseja ja palvelukanavia sekä luomalla uusia palveluinnovaatioita. Asiakasdialogin lisääminen asiakastapaamisissa ja kaikissa asiakaspalvelun kanavissa.
  Sponda raportoi ensimmäisen kerran liiketoimintansa merkittävimmät verot ja veroluonteiset maksut.
 • Alan eteenpäin vieminen

  Pitkän aikavälin tavoite
  Sponda edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä osallistumalla aktiivisesti muun muassa asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA:n toimintaan ja hankkeisiin.
 • Henkilöstöön panostaminen

  Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista.
  Työympäristöä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa niin, että se tukee paremmin työn tekemistä ja yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Työympäristön kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa oppilastyönä. Työympäristön kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa niin, että se tukee paremmin työn tekemistä ja yhtiön tavoitteiden saavuttamista.