Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
M€ 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos -1,2 368,9
Oikaisut 1) 94,1 -273,9
Nettokäyttöpääoman muutos 2) -17,3 -27,6
Saadut korot 38,2 43,7
Maksetut korot -74,3 -94,0
Saadut osingot - 370,5
Muut rahoituserät -11,9 -6,4
Maksetut/saadut verot - 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,6 381,1
Investointien rahavirta
Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin -92,6 -19,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,6 -5,9
Luovutustulot osakkeista ja osuuksista 13,7 18,7
Myönnetyt lainat -37,9 -88,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 109,1 6,0
Investointien nettorahavirta -17,3 -89,9
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 465,2 431,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -438,7 -711,7
Lyhyttaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 5,4 31,8
Maksetut osingot -48,1 -45,3
Rahoituksen nettorahavirta -16,2 -293,4
Rahavarojen muutos -5,9 -2,2
Rahavarat tilikauden alussa 12,1 14,3
Rahavarat tilikauden lopussa 6,2 12,1
Rahavirtalaskelman liitetiedot, M€ 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
1) Oikaisut
Seuraavilla kirjauksilla muutetaan tuloslaskelman suoriteperusteiset erät rahavirtaperusteisiksi sekä perutaan erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa.
Liiketoiminnan muut kulut 1,2 3,8
Liiketoiminnan muut tuotot -1,3 -4,5
Poistot 5,8 5,6
Rahoitustuotot ja -kulut 67,3 -234,6
Kurssitappiot realisoitumattomat - 13,2
Konserniavustus 21,1 -57,4
Verot - 0,0
Oikaisut yhteensä 94,1 -273,9
2) Nettokäyttöpääoman muutoksen erittely
Lyhytaikaiset liikesaamiset
lisäys (-), vähennys (+) 1,1 -17,6
Korottomat lyhytaikaiset velat
lisäys (+), vähennys (-) -18,4 -9,9
Nettokäyttöpääoman muutos -17,3 -27,6