Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tase
M€ Liite 31.12.2013 31.12.2012
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10 33,8 31,0
Aineelliset hyödykkeet 11
Koneet ja kalusto 0,1 0,1
Ennakkomaksut 1,2 0,2
1,3 0,4
Sijoitukset 12
Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 916,6 1 804,4
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 834,8 1 052,2
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 7,5 7,5
Sijoitukset kiinteistörahastoihin 96,3 86,6
Muut sijoitukset 47,4 55,3
2 902,7 3 006,0
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 937,8 3 037,3
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 13 36,3 91,6
Rahat ja pankkisaamiset 6,2 12,1
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 42,5 103,6
Vastaavaa yhteensä 2 980,3 3 141,0
Vastattavaa
Oma pääoma 14
Osakepääoma 111,0 111,0
Ylikurssirahasto 159,1 159,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 445,9 445,9
Edellisten tilikausien voitto 352,3 31,6
Tilikauden voitto / tappio -1,2 368,9
Oma pääoma yhteensä 1 067,2 1 116,5
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 15 1 585,7 1 595,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 16 327,4 429,2
Vieras pääoma yhteensä 1 913,1 2 024,4
Vastattavaa yhteensä 2 980,3 3 141,0