Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin rahavirtalaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
oikaistu
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 103,1 114,2
Oikaisut 1 74,1 68,7
Käyttöpääoman muutokset 2 -3,9 -2,6
Maksetut korot -59,5 -66,6
Saadut korot 0,9 1,2
Muut rahoituserät -4,3 2,4
Saadut osingot 0,0 0,0
Maksetut/saadut verot -3,8 -4,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 106,5 112,8
Investointien rahavirrat
Investoinnit sijoituskiinteistöihin 3 -50,9 -114,9
Investoinnit kiinteistörahastoihin -13,6 -18,4
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,2 -0,3
Sijoituskiinteistöjen myynnit 4 38,2 57,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0
Pääomanpalautukset kiinteistörahastoista 0,0 0,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,2
Investointien nettorahavirta -27,4 -75,3
Rahoituksen rahavirrat
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0,0 93,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 403,9 235,0
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinosto 5 -92,8 -37,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -345,9 -298,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 7,4 31,8
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot -14,5 -12,8
Maksetut osingot -48,1 -45,3
Rahoituksen nettorahavirta -90,1 -34,4
Rahavarojen muutos -11,0 3,2
Rahavarat tilikauden alussa 30,1 26,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,5
Rahavarat tilikauden lopussa 18,8 30,1
Rahavirtalaskelman liitetiedot 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
1. Oikaisut tilikauden tulokseen
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot -0,8 -2,5
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 24,9 -25,5
Rahoitustuotot ja -kulut 59,8 58,8
Tuloverot -9,9 37,5
Muut oikaisut 0,1 0,4
Oikaisut yhteensä 74,1 68,7
2. Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 7,9 -6,2
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen muutos 0,0 0,6
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -11,8 3,0
Käyttöpääoman muutokset yhteensä -3,9 -2,6
3. Investoinnit sijoituskiinteistöihin
Tytäryritysten hankinta
Yhtiöiden hankintameno 0,0 53,7
Ostettujen yhtiöiden hankintahetken rahavarat 0,0 -0,9
Hankinnoista johtuvat rahavirrat hankittujen yritysten rahavaroilla vähennettynä 0,0 52,8
Hankitut kiinteistöt 3,1 -
Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 47,8 62,1
Investoinnit sijoituskiinteistöihin yhteensä 50,9 114,9
Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen arvot
Nettokäyttöpääoma 0,0 -0,9
Pitkäaikaiset varat 0,0 53,7
Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä 0,0 52,8
Hankinnoista johtuvat rahavirrat hankittujen yritysten rahavaroilla vähennettynä 0,0 52,8
4. Sijoituskiinteistöjen myynnit
Tytäryritysten myynnit
Tytäryritysten myynnit 30,7 57,4
Myytyjen yhtiöiden rahavarat -0,6 -0,2
Tytäryritysten myynnit yhteensä 30,1 57,3
Muut sijoituskiinteistöjen myynnit 8,1 -
Sijoituskiinteistöjen myynnit yhteensä 38,2 57,3
Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen arvo
Nettokäyttöpääoma -0,2 0,4
Sijoituskiinteistöt 29,9 54,4
Myyntivoitto/-tappio 0,4 2,5
Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä 30,1 57,3
5. Vuonna 2012 oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu sisälsi 0,8 MEUR preemion.