Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
oikaistu
Liikevaihto 1 2 3
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 257,2 257,8
Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,3 0,3
Rahastojen hallinnointipalkkiot 6,8 6,5
264,3 264,6
Kulut
Ylläpitokulut 4 -71,8 -71,1
Rahastojen välittömät kulut -1,6 -1,3
-73,4 -72,4
Nettotuotot 190,9 192,2
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 5 0,8 2,5
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 14 -14,2 33,0
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 22 0,0 5,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2,2 -2,0
Hallinnon kulut 8 9 10 -21,0 -20,7
Liiketoiminnan muut tuotot 6 0,6 0,4
Liiketoiminnan muut kulut 7 -2,0 -0,1
Liikevoitto 153,0 210,5
Rahoitustuotot 11 23,3 35,5
Rahoituskulut 11 -83,1 -94,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -59,8 -58,8
Voitto ennen veroja 93,2 151,8
Tilikauden ja edellisten tilikausien verot -3,8 -3,7
Laskennalliset verot -22,5 -33,8
Laskennallisten verojen verokantamuutos 36,3 0,0
Tuloverot yhteensä 12 9,9 -37,5
Tilikauden voitto 103,1 114,2
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 103,1 114,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0
Tilikauden voitto 103,1 114,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 13 0,34 0,37
Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, milj.kpl 13 283,1 283,1