Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernitase
M€ Liite 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012
oikaistu oikaistu
Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 14 3 253,3 3 261,3 3 165,7
Sijoitukset kiinteistörahastoihin 15 88,3 83,6 65,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 12,5 12,5 13,1
Liikearvo 17 14,5 14,5 14,5
Muut aineettomat hyödykkeet 18 1,5 0,7 0,6
Rahoitusleasingsaamiset 19 2,7 2,7 2,7
Pitkäaikaiset saamiset 20 31.1 11,1 21,2 5,0
Laskennalliset verosaamiset 21 27,4 38,4 44,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 411,4 3 435,0 3 311,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuuskiinteistöt 22 7,8 7,8 7,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 31.1 33,7 48,9 41,9
Rahavarat 24 31.1 18,8 30,1 26,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 60,3 86,7 76,1
Varat yhteensä 3 471,7 3 521,8 3 387,2
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 111,0 111,0 111,0
Ylikurssirahasto 159,5 159,5 159,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 433,8 433,8 433,8
Käyvän arvon rahasto -21,5 -32,3 -30,0
Uudelleenarvostusrahasto 0,7 0,6 0,6
Muun oman pääoman rahasto 94,0 186,1 129,0
Muuntoerot 1,9 2,3 2,5
Kertyneet voittovarat 628,1 585,0 526,3
1 407,5 1 445,9 1 332,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 1,7 1,7
Oma pääoma yhteensä 25 26 1 409,3 1 447,7 1 334,4
Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 27 31 1 505,5 1 460,3 1 380,8
Muut velat 31.1 27,2 38,1 40,3
Laskennalliset verovelat 21 182,1 205,9 181,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 714,8 1 704,4 1 602,9
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 29 31 283,3 275,9 374,1
Ostovelat ja muut velat 30 31.1 64,4 93,9 75,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 347,6 369,7 449,9
Velat yhteensä 2 062,5 2 074,1 2 052,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 471,7 3 521,8 3 387,2