Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

25. Osakepääoma ja muut oman pääoman rahastot
M€ Osakkeiden
lukumäärä
(1 000 kpl)
Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahastot
Yhteensä
31.12.2006 79 307 79,3 159,5 - 238,8
Osakeanti 31 723 31,7 - 209,7 241,4
31.12.2007 111 030 111,1 159,5 209,7 480,2
31.12.2008 111 030 111,0 159,5 209,7 480,2
Osakeanti 166 545 - - 202,3 202,3
31.12.2009 277 575 111,1 159,5 412,0 682,5
31.12.2010 277 575 111,0 159,5 412,0 682,5
Osakeanti 5 500 - - 21,7 21,7
31.12.2011 283 075 111,1 159,5 433,8 704,2
31.12.2012 283 075 111,1 159,5 433,8 704,2
31.12.2013 283 075 111,1 159,5 433,8 704,2
Sponda Oyj:llä on yksi osakelaji. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeilla ei ole enimmäismäärää eikä yhtiöllä ole enimmäisosakepääomaa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista vasta-arvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:
Ylikurssirahasto
Spondalla ei ole sellaisia voimassa olevia instrumentteja, jotka uuden osakeyhtiölain myötä kerryttäisi ylikurssirahastoa.
Muuntoerot
Muuntoerot sisältää ulkomaisten tytäryritysten tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset.
Uudelleenarvostusrahasto
Uudelleenarvostusrahasto sisältää sijoituskiinteistöihin siirretyn, omassa käytössä olleen kiinteistön käypään arvoon arvostuksen.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muun oman pääoman rahasto
Muun oman pääoman rahasto muodostuu yhdestä oman pääoman ehtoisesta joukkovelkakirjalainasta vähennettynä ko. lainojen lainannostokuluilla.
Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että osinkoa tilikaudelta 2013 jaetaan 0,18 euroa/osake.