Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

31. Rahoitusinstrumentit
Rahoitusriskien hallinta
Riskienhallinnan tavoitteena on pienentää rahoitusmarkkinoiden muutosten mahdollisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan. Sponda Oyj:n hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja määrittelee riskienhallintapolitiikan sekä vastaa riskienhallinnan seurannasta. Yhtiön rahoitusyksikkö tunnistaa ja arvioi riskit sekä vastaa riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan puitteissa. Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallintajärjestelmän toimivuuden tarkastamisesta. Rahoituksesta raportoidaan yhtiön hallitukselle säännöllisesti. Spondan keskeiset rahoitusriskit ovat korkoriski, rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, luottoriski ja valuuttakurssiriski. Konsernin rahoitustoiminta on keskitetty rahoitusyksikköön.
1. Korkoriski
Konserni käyttää toimintansa rahoittamisessa pääasiassa vaihtuvakorkoisia lainoja, joista aiheutuu yhtiön korkoriski. Yhtiö voi halutessaan käyttää myös kiinteäkorkoisia lainoja. Konserni käyttää korkojohdannaisia pienentääkseen lyhyiden markkinakorkojen mahdollisen nousun aiheuttamaa tulevien korkovirtojen kasvua. Koronvaihtosopimuksissa Sponda maksaa kiinteää korkoa ja saa vaihtuvaa korkoa. Korko-optiot ovat ns. ostettuja korkokatto-optioita (CAP).
Konsernin yli vuoden pituisten kiinteäkorkoisten lainojen ja korkoriskin hallinnassa käytettyjen korkojohdannaisten nimellisarvojen yhteismäärän (suojausaste) on riskienhallintapolitiikan mukaan oltava vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia konsernin korollisesta vieraasta pääomasta. Konsernin suojausaste 31.12.2013 oli 79 (2012: 72) prosenttia. Korollisen vieraan pääoman korkosidonnaisuusajan on oltava vähintään yksi vuosi. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 2,3 (2012: 1,9) vuotta.
Johdannaissopimukset on tehty lainasalkun suojaustarkoituksessa ja ne on arvostettu tilinpäätöksessä käypiin arvoihin. Käypä arvo edustaa tulosta, joka olisi syntynyt, jos johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä. Esitetyt käyvät arvot perustuvat vastapuolipankkien arvostuksiin. Lisäksi Sponda Oyj tarkistaa arvostusten suuruusluokan yleisesti markkinoilla käytetyillä arvostusmenetelmillä käyttäen hyväkseen Bloombergin johdannaislaskureita ja markkinanoteerauksia. Korkojohdannaisten käyvät arvot ja nimellisarvot on esitetty liitteessä 31.4.
Korkojohdannaissopimukset on määritelty rahavirran suojaukseksi tai johdannaisiksi, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteereitä. Sponda soveltaa ns. ryhmäsuojausta, jossa verrataan lainaportfolion käyttäytymistä suhteessa korkojohdannaisportfolioon. Korkojohdannaisportfolio on jaettu korko-optioiden ja koronvaihtosopimusten ryhmiin. Lisäksi Sponda voi käyttää korkotermiinejä ja korkofutuureja, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Yhtiöllä on myös yksi 150 milj. euron koronvaihtosopimus euribor-viitekorkojen vaihtamiseksi, johon ei sovelleta suojauslaskentaa.
Sponda sovelsi tilinpäätöshetkellä suojauslaskentaa kaikkiin sellaisiin koronvaihtosopimuksiin, joissa yhtiö maksaa kiinteää korkoa ja vastaanottaa vaihtuvaa korkoa. Yhtiöllä on yksi pankin kanssa solmittu koronvaihtosopimus euribor-viitekorkojen vaihtamisesta, johon ei sovelleta suojauslaskentaa. Kaikki koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosina 2014-2019, jona aikana toteutuvat myös koronvaihtosopimuksista johtuvat korkovirrat. Tilikauden 2013 aikana suojauksen kohteena olevien lainojen ja suojaavien instrumenttien välinen suojaustehokkuus on ollut erittäin tehokas (99,7 %). Suojauslaskennassa olevien koronvaihtosopimusten tehoton osuus on kirjattu tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon muutos koronvaihtosopimuksesta, johon ei sovelleta suojauslaskentaa, kirjataan tulosvaikutteisesti. Ostettuihin korkokatto-optioihin ei sovellettu suojauslaskentaa. Korkokatto-optioiden käyvän arvon muutos on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Tilikauden nettotappiot/-voitot, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin on esitetty tilinpäätöksen kohdassa konsernin laaja tuloslaskelma. Lisätietoja kirjaamisesta on tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. Korkojohdannaisiin sovelletaan koko voimassaoloajan suojauslaskentaa, mikäli IAS 39-standardissa määritetyt suojauslaskennan kriteerit täyttyvät.
Sponda Oyj analysoi korkopositiota simuloimalla markkinakorkojen muutosta. Rahoitusyksikkö laskee konsernin seuraavan vuoden korkokuluennusteen ja korkoherkkyyden. Korkotason muutoksesta aiheutuvaa korkoherkkyyttä laskettaessa on käytetty seuraavia oletuksia:
– ilmoitetun tilinpäätöshetken lyhyet markkinakorot nousevat yhden prosenttiyksikön tai laskevat 0,1 prosenttiyksikön (2012: nousevat yhden prosenttiyksikön tai laskevat 0,1 prosenttiyksikön )*
– laskelma sisältää korollisen vieraan pääoman nimellisarvon 1 795 milj.euroa (2012: 1 742)
– laskelma sisältää voimassaolevat korkoriskiä suojaavat korkojohdannaissopimukset yhteensä 1 100 milj. euroa (2012: 1 172)
Laskelma pyrkii mittaamaan lyhyiden markkinakorkojen vaikutusta yhtiön lainojen korkokuluihin ja vastaavasti korkojohdannaisista saataviin tuottoihin tai maksettaviin kuluihin seuraavan vuoden aikana. Luvut esitetään nettona. Laskelman rahoitusinstrumentit on käsitelty yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa mainittujen IFRS-standardien määritelmien mukaisesti. Laskelmissa käytetyt korot ovat tilinpäätöshetken viimeisen pankkipäivän virallisia korkonoteerauksia.
Sponda Oyj sovelsi vuoden 2013 tilinpäätöksessä suojauslaskentaa 63 prosenttiin korkoriskiä suojaavista korkojohdannaisista, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 74 prosenttia. Herkkyysanalyysissä ei-suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kokonaisuudessaan on esitetty tulosvaikutteisena. Konsernin korollinen vieras pääoma kasvoi vuoden 2013 aikana noin 53 milj. eurolla (2012: laski 19 milj. eurolla).
* 31.12.2013 kaikki laskelman kannalta relevantit lyhyet markkinakorot olivat alle 0,4 %.
Korkoriskin herkkyys
Lyhyiden markkinakorkojen prosenttiyksikön muutoksen vaikutus yhtiön tulokseen ja oman pääoman käyvän arvon rahastoon.
31.12.2013 31.12.2012
M€ Tuloslaskelma Käyvän arvon
rahasto
Tuloslaskelma Käyvän arvon
rahasto
Yhden prosenttiyksikön nousu markkinakoroissa - 1,6 + 23,8 - 2,8 + 16,7
0,1 prosenttiyksikön lasku markkinakoroissa + 0,4 - 2,4 + 0,2 - 3,7
Laskelma ei sisällä laskennallista verovaikutusta.
2. Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski
Konsernissa arvioidaan ja seurataan päivätasolla liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsernin maksuvalmiusasema ja -ennuste laaditaan jokaisena työpäivänä. Rahoituksen saatavuuden riskiä on alennettu solmimalla rahoitussopimuksia useiden rahoittajien kanssa ja käyttämällä monipuolisia rahoitusinstrumentteja. Uusien rahoitusjärjestelyjen eräpäivät pyritään hajauttamaan niin, että lainojen erääntyessä uudelleenrahoitettava määrä vuositasolla olisi tasainen. Konsernin yksittäisen suurimman velkojan osuus on noin kuudesosa konsernin koko korollisesta vieraasta pääomasta. Konsernin suurimmat lainoittajat ovat pohjoismaisia pankkeja, joiden kanssa yhtiöllä on pitkäaikainen asiakassuhde. Sponda arvioi pystyvänsä uudistamaan erääntyvät lainat. Yhtiö uudelleenrahoitti vuoden 2013 aikana neljällä eri rahoitusjärjestelyllä yhteensä 485 milj. euron edestä vuosien 2013 - 2015 aikana normaalisti erääntyviä lainoja. Vuoden 2014 aikana erääntyy pitkäaikaisia rahoituslainoja vain noin 28 milj. euroa. 2014 aikana erääntyvistä yritystodistuksista on kerrottu lisää alempana. Liitteissä nro:t 31.5 ja 31.6 on esitetty konsernin sopimuksiin perustuva maturiteettianalyysi. Konsernin lainojen keskimääräinen laina-aika 31.12.2013 oli 2,5 vuotta (31.12.2012; 2,7 vuotta).
Yhtiö käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseensa yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelman koko on 350 milj. euroa. Konsernin vuonna 2014 erääntyvät velat ovat yhteensä noin 283,8 milj. euroa, josta liikkeeseen lasketut yritystodistukset muodostavat 256 milj. euroa. Loput vuonna 2014 erääntyvistä lainoista muodostuvat rahalaitoslainoista. Yhtiö voi halutessaan maksaa 2014 erääntyvät velat esimerkiksi nostamalla pitkäaikaisia rahoituslimiittejä. Yhtiön yritystodistuksiin kohdistuu voimakasta kysyntää, jonka takia yhtiö pyrkii pitämään markkinoilla olevan yritystodistuskannan suunnilleen nykyisellä tasolla.
Konsernin maksuvalmius varmistetaan pankkeja sitovilla ja nostamattomilla pitkäaikaisilla luottolimiiteillä. Luottolimiitit toimivat myös yritystodistusohjelman varareservinä. Yhtiön pysyvänä tavoitteena on pitää nostamattomia rahoituslimiittejä määrä, joka riittää aina kattamaan liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrän. Nostamattomia pitkäaikaisia luottolimiittejä oli tilinpäätöshetkellä 510 milj. euroa (2012: 510 milj. euroa). Yhtiö on vuoden 2013 aikana korvannut alun perin vuonna 2014 erääntyvän 100 milj. euron luottolimiitin pitkäaikaisella 100 milj. euron limiitillä. Kassaylijäämät sijoitetaan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti markkinoille lyhyisiin rahamarkkinainstrumentteihin tai pankkitalletuksiin. 31.12.2013 konsernin rahavarat olivat 18,8 milj. euroa (2012: 30,1 milj. euroa).
Lisäksi rahoituksen saatavuuteen liittyvää riskiä pienennetään ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu tavanomaisia kovenantteja, jotka koskevat muun muassa rahoittajien tasa-arvoa, eräitä taloudellisia tunnuslukuja ja vakuuksien käyttöä. Tärkeimmät käytetyt kovenantit ovat:
- Korkokatekertoimen (EBITDA/Net interest cost) tulee olla vähintään 1,75. Arvo tilinpäätöshetkellä oli 3,1 (2012: 2,8).
- Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 28 prosenttia. Arvo tilinpäätöshetkellä oli 41 % (2011: 40)
- Konserni ei ole rikkonut kovenantteja tilikauden aikana.
3. Luottoriski
Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että tehdyn sopimuksen vastapuoli jättäisi sopimuksen mukaiset velvoitteensa täyttämättä. Konsernin tärkeimmät luottoriskit tilinpäätöshetkellä aiheutuivat johdannaissopimuksista sekä vuokra- ja myyntisaamisista. Konsernilla ei ole merkittäviä saatava- tai luottoriskikeskittymiä.
Välttääkseen vastapuolista aiheutuvat riskit konserni käyttää johdannaissopimusten vastapuolina vain hyvän luottoluokituksen omaavia ja vakavaraisia pankkeja. Pankkien pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen tulee S&P:n (tai vastaavan muun luottoluokitusyrityksen) mukaan olla vähintään A-. Sponda Oyj voi sijoittaa Suomessa toimivien, tunnettujen ja vakavaraisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yritystodistuksiin. Sponda Oyj:n hallitus päättää hyväksyttävistä vastapuolista, vastapuolilimiiteistä ja sallituista rahoitusinstrumenteista. Johdannaiskaupankäynnissä Sponda Oyj noudattaa ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) tai Suomen Pankkiyhdistyksen antamia määräyksiä vastapuolipankkien kanssa. Luottoriskin enimmäismäärä muodostuu rahoitusvarojen kirjanpitoarvosta 49,8 milj. euroa (2012: 88,1 milj. euroa). Erittely on liitetiedossa 31.1.
Vuokrasaamisista aiheutuvaa riskiä hallitaan selvittämällä vuokralaisten luottokelpoisuus ennen vuokrasopimuksen solmimista, edellyttämällä vuokravakuuksia ja perimällä vuokrat kuukausittain. Vuokrauksesta vastaavat liiketoimintayksiköt vastaavat vuokravakuuksien järjestämisestä. Riskin enimmäismäärä on saamisten kirjanpitoarvon yhteismäärä vähennettynä vakuuksien määrällä. Saatujen vuokravakuuksien yhteismäärä oli 38,3 milj. euroa (2012: 41,0 milj. euroa). Vuokravakuudet ovat pääasiassa pankkitakauksia tai pankkitalletuksia. Vakuutta ei kuitenkaan vaadita erikseen hyväksytyiltä vastapuolilta kuten valtio tai kunta. Vuokrasopimusten velvoitteiden täyttämiseksi saatu vakuus voidaan käyttää yhtiön saamisten kattamiseksi vuokralaista kuulematta. Konsernin vuokrasaamisten valvontaa hoitaa Ovenia Oy.
Vuokrasaamisten yhteismäärä konsernissa tilinpäätöshetkellä oli 2,9 milj. euroa (2012: 2,6 milj. euroa). Yli kolme kuukautta maksamatta olleita vuokria oli yhteensä 1,1 milj. euroa. Konserni kirjasi vuokrasaamisista vuonna 2013 luottotappioita yhteensä 0,7 milj. euroa. Konserni kirjaa lopullisen luottotappion, kun vuokralainen on todettu perintäprosessissa varattomaksi tai kun yhtiön konkurssipesän jako-osuudesta on saatu luotettava ennakkotieto tai jako-osuus on lopullisesti vahvistettu. Konserni käyttää ulkopuolisia tunnettuja perintätoimistoja saamisten perimisessä.
Kauppahintasaamisten vakuutena on yleensä aina reaalivakuus. Kauppahintasaamisten reaalivakuudet ovat tyypillisesti myydyn kohteen kiinteistökiinnitykset tai osakkeet. Konsernissa ei ollut tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 kauppahintasaamisia (2012: 5,8 milj. euroa). Myyntisaamisten yhteismäärä tilinpäätöshetkellä ilman vuokrasaamisia oli 2,8 milj. euroa (2012: 1,7 milj. euroa). Myyntisaamisten riskiä konserni pitää vähäisenä. Kaikista myyntisaamisista on esitetty ikäanalyysi liitteessä 23.
Yhtiö on antanut takauksia omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden sitoumusten vakuudeksi. Takaukset ovat tyypillisesti uuden yhtiön rakennusvaiheeseen liittyviä takauksia, joissa lähes aina edunsaajana on kaupunki. Takausten määrä 4,7 milj. euroa (2012: 3,6 milj. euroa) on vähäinen suhteessa omistettujen yhtiöiden kirjanpitoarvoon. Annetuista takauksista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kustannuksia konsernille.
4. Valuuttariski
Konsernilla on ulkomaista liiketoimintaa Venäjällä. Venäjän ruplan ja euron sekä USA:n dollarin ja euron väliset valuuttakurssin muutokset voivat vaikuttaa Sponda-konsernin taloudelliseen asemaan ja toimintaan. Konserni altistuu valuuttariskille, koska ulkomaisten tytäryhtiöiden tase-erät ja kohteista tulevat tuotot sekä kulut muutetaan emoyhtiön kotivaluutaksi, euroiksi.
Spondan venäläiset yhtiöt saavat kuukausittain vuokransa USA:n dollareina ja Venäjän ruplina. Yhtiöt maksavat kulunsa lähes kokonaan Venäjän ruplissa. Vuokrasopimuksiin perustuvat USD määräiset nettokassavirrat ovat vuositasolla noin 26 milj. USD (2012: 26 milj. USD) ja RUB määräiset nettokassavirrat noin 130 milj. RUB (2012: 104 milj. RUB). Sponda suojaa hallituksen päätöksen mukaisesti oleellisilta osin valuuttamääräiset tulevat nettokassavirrat kuuden kuukauden ajalta. Yhtiö voi käyttää suojaukseen valuuttamääräisiä optioita, termiinejä ja valuutanvaihtosopimuksia. Valuuttajohdannaisia erääntyy ja uudistetaan yksi kussakin kuukaudessa niin, että voimassa on aina arvioitua seuraavaa kuuden kuukauden nettopositiota vastaava yhteismäärä.
Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli 13,1 milj. USD (2012: 13,5 milj. USD) edestä ostettuja ja asetettuja valuuttaoptioita USD-määräisten nettokassavirtojen suojaamiseksi. Venäjän arvioitujen rupla-määräisten tulevien vuokravirtojen ja lähtevien rupla-määräisten kulujen ero on euroissa mitattuna vähäinen, joten tätä nettokassavirtaa ei ole katsottu tarpeelliseksi suojata. Hallituksen päätöksen mukaisesti Sponda ei suojaa venäläisistä yhtiöistä aiheutuvaa translaatioriskiä. Mikäli euron ja USD:n välinen kurssi muuttuisi tilinpäätöshetkestä 10 prosenttia, valuuttaoptioiden käyvän arvon muutos kirjautuisi kokonaan tulosvaikutteisesti. Euron heikentyessä 10 prosenttia USD:ia vastaan, valuuttaoptioiden tulosvaikutus olisi noin - 0,6 milj. euroa ja euron vahvistuessa 10 prosenttia USD:ia vastaan noin +0,8 milj. euroa. Yhtiö voi kuukausittain erääntyvän valuuttajohdannaisen yhteydessä myydä noin 2,2 milj. USD:n vuokratuottoihin perustuvan nettokassavirran, jonka tulosvaikutus on vastakkainen verrattuna käytettyyn valuuttajohdannaiseen.
Konserni rahoittaa Venäjän investoinnit sisäisillä euromääräisillä lainoilla.
Yhtiö on vuonna 2011 laskenut liikkeeseen 650 milj. Ruotsin kruunun (SEK) joukkovelkakirjalainan. Lisäksi yhtiö on vuonna 2011 konvertoinut olemassa olleen 115 milj. euron rahalaitoslainan SEK-määräiseksi lainaksi (1 064 milj. SEK). Laina konvertoitiin SEK-määräisiksi pysyvien kustannussäästöjen takia. Kaikki SEK-määräiset lainat on suojattu valuuttariskiltä koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Suojattujen SEK-määräisten lainojen realisoitumattomien valuuttakurssierojen ja lainoja suojaavien koron- ja valuutanvaihtosopimusten realisoitumattomien käyvän arvon muutosten nettomäärä voi vaihdella kunkin sopimuksen voimassaoloajan. Lainojen realisoitumattomien valuuttakurssierojen ja johdannaissopimusten realisoitumattomien käyvän arvon muutosten aiheuttama tulosvaihtelu vähenee ajan kuluessa, saavuttaen eräpäivänä nettoarvon nolla. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksesta vastaanotettavat SEK-määräiset kassavirrat kattavat kaikki suojattujen SEK-määräisten valuuttalainojen tulevat korkovirrat ja eräpäivänä erääntyvät pääomat.
Yhtiö ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa valuuttajohdannaisiin. Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
5. Pääomarakenteen hallinta
Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on optimoida pääomarakenne suhteessa kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tavoitteena on pääomarakenne, joka parhaiten varmistaa konsernin pitkän ajan strategiset toimintaedellytykset.
Konsernin pääomarakenteeseen vaikuttavat tuloksen lisäksi mm. investoinnit, omaisuuden myynnit, ostot, osingonjako ja oman pääoman ehtoiset järjestelyt sekä käypään arvoon arvostaminen. Konsernin keskeisenä lainakovenanttina on omavaraisuusaste. Yhtiön omavaraisuusasteen tulee olla aina suurempi kuin 28 %. Mikäli omavaraisuusaste uhkaa laskea lähelle 28 prosentin rajaa, yhtiö suorittaa omaa pääomaa parantavia järjestelyjä. Yhtiön omaan pääomaan sisältyy yksi oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (hybridilaina), joka parantaa yhtiön omavaraisuusastetta. Hybridilainan nimellisarvo on 95,0 milj. euroa ja se esitetään taseessa muun oman pääoman rahastossa. Lisätietoja hybridilainasta tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona noin 50 % tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta, kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet. Konsernin pääomarakennetta ohjaa myös korkokatekerroin-kovenantin arvo. Korkokatekerroin-kovenantti määräytyy käyttökatteen (EBITDA) ja nettokorkokulujen suhteena. Laskelman käyttökatteesta poistetaan myyntivoitot ja palautetaan myyntitappiot. Vastaavasti käsitellään myös kiinteistöomaisuuden arvonmuutokset. Lisäksi laskelmaan palautetaan poistot. Korkokatekertoimen tulee olla suurempi kuin 1,75.
Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin omavaraisuusasteen pitkän tähtäimen tavoitteeksi 40 %. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2013 oli 41 %, konsernin omavaraisuusaste vuoden 2012 lopussa oli 41 %. Spondan korkokulujen maksukykyä kuvaava korkokatekerroin 31.12.2013 oli 3,1. Vuonna 2012 korkokatekerroin oli 2,8. Sponda-konsernin korollinen vieras pääoma kasvoi vuoden 2013 aikana 53 milj. eurolla, päätyen vuoden 2013 lopussa 1 789 milj. euroon (2012: 1 736 milj. euroa). Sponda-konserni myi vuoden 2013 aikana likviditeettivaikutteisesti kiinteistöomaisuuttaan yhteensä 38 milj. eurolla. Saaduilla varoilla lyhennettiin yhtiön lainoja ja rahoitettiin kiinteistökehitysinvestointeja. Omavaraisuusasteen laskentaperiaate on esitetty tilinpäätöksen kohdassa tunnuslukujen laskentakaavat.
Konsernin pääomarakenne ja omavaraisuusaste olivat seuraavat:
M€ 2013 2012
Korollinen vieras pääoma 1 789 1 736
Rahavarat ja korolliset saamiset 19 30
Korollinen nettovelka 1 770 1 706
Oma pääoma yhteensä 1 409 1 448
Taseen loppusumma 3 472 3 522
Omavaraisuusaste 41% 41%
6. Käyvän arvon arvioiminen
Konsernitilinpäätöksessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut erät sijoituskiinteistöt, sijoitukset kiinteistörahastoihin ja johdannaissopimukset on jaoteltu arvostusmenetelmän mukaan jaoteltuina. Käytetyt tasot on määritelty seuraavasti:
- täysin samanlaisille varoille tai veloille noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla (taso 1)
- muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on havainnoitavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina) (taso 2)
- omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon (muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot) (taso 3).
Liitetiedossa 31.4 esitetään konsernin käypään arvoon arvostetut johdannaissopimukset. Liitetiedossa 14 esitetään tiedot käypään arvoon arvostetuista sijoituskiinteistöistä ja liitetiedossa 15 käypään arvoon arvostetuista sijoituksista kiinteistörahastoihin.
31.1 Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin
2013 Tase-erä, M€ Käypään
arvoon tulos-
vaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
/-velat
Lainat
ja muut
saamiset
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitusvelat
Suojaus-laskennassa olevat johdannaiset Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Johdannaissopimukset 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,8 19,8 19,8
Rahavarat 18,8 18,8 18,8
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 10,0 39,8 0,0 0,0 49,8 49,8
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 1 505,5 1 505,5 1 525,8 1 525,8 1 525,8
Johdannaissopimukset 0,5 26,1 26,5 26,5 26,5 26,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 283,3 283,3 283,8 283,8 283,8
Johdannaissopimukset 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Korkovelat 13,9 13,9 13,9
Ostovelat ja muut velat 21,2 21,2 21,2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 0,1 1 823,9 26,7 1 851,1 1 871,9
Kaikki johdannaissopimukset on arvostettu käypään arvoon taseessa. Korolliset velat on arvostettu taseessa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Kaikki muut erät on arvostettu taseessa hankintamenoon.
Johdannaissopimuksia sisältyy rahoitusvaroihin 10,0 milj. euroa ja rahoitusvelkoihin 27,2 milj. euroa.
2012 Tase-erä, M€ Käypään
arvoon tulos-
vaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
/-velat
Lainat
ja muut
saamiset
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitusvelat
Suojaus-laskennassa olevat johdannaiset Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Johdannaissopimukset 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 36,7 36,7 36,7
Rahavarat 30,1 30,1 30,1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 20,2 67,9 0,0 0,0 88,1 88,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 1 460,3 1 460,3 1 477,5 1 477,5 1 477,5
Johdannaissopimukset 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 275,9 275,9 276,3 276,3 276,3
Johdannaissopimukset 0,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Korkovelat 15,2 15,2 15,2
Ostovelat ja muut velat 32,2 32,2 32,2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 0,1 1 783,6 42,9 1 826,5 1 844,2
Kaikki johdannaissopimukset on arvostettu käypään arvoon taseessa. Korolliset velat on arvostettu taseessa jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Kaikki muut erät on arvostettu taseessa hankintamenoon.
Johdannaissopimuksia sisältyy rahoitusvaroihin 20,2 milj. euroa ja rahoitusvelkoihin 43,0 milj. euroa.
31.2 Rahoitusinstrumentit, jotka nettoutetaan tasessa tai jotka sisältyvät nettoutussopimuksiin.
Nettoutussopimusten alaiset
johdannaissopimukset
31.12.2013, M€ Kirjanpito-
arvo taseessa,
netto
Rahoitus-
instrumentit
Netto
summa
Varat
Johdannaissopimukset 10,0 -10,0 0,0
Yhteensä 10,0 -10,0 0,0
Nettoutussopimusten alaiset
johdannaissopimukset
31.12.2012, M€ Kirjanpito-
arvo taseessa,
netto
Rahoitus-
instrumentit
Netto
summa
Velat
Johdannaissopimukset 27,0 -10,0 17,0
Yhteensä 27,0 -10,0 17,0
Kaikki summat on arvostettu käypään arvoon. Yhtiöllä ei ole rahoitusinstrumentteja, jotka netotetaan taseessa.
Johdannaissopimusten nettouttaminen ISDA:n tai vastaavan Masters-sopimuksen mukaan.
31.3 Konsernin korollinen vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat, M€ 2013 Tasearvot 2013 Käyvät arvot 2012 Tasearvot 2012 Käyvät arvot
Joukkovelkakirjalainat *) 471,2 483,0 324,2 336,1
Lainat rahoituslaitoksilta 914,1 922,6 855,8 861,1
Valuuttalainat 120,1 120,2 280,3 280,3
Yhteensä 1 505,5 1 525,8 1 460,3 1 477,5
Lyhytaikaiset velat, M€ 2013 Tasearvot 2013 Käyvät arvot 2012 Tasearvot 2012 Käyvät arvot
Lainat rahoituslaitoksilta ja yritystodistukset 283,3 283,8 275,9 276,3
Yhteensä 283,3 283,8 275,9 276,3
Joukkovelkakirjalainojen käyvät arvot perustuvat vähintään kahden eri pankin ilmoittamien markkinanoteerausten keskiarvoihin. Lisäksi Sponda vertaa saatuja ulkopuolisia arvostuksia Bloombergin markkinatietojärjestelmän indikatiivisiin markkinanoteerauksiin, varmistaakseen arvostuksien riittävän luotettavuuden.
*) Vuosina 2013 ja 2012 joukkovelkakirjalainat sisälsi myös 650 milj. Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainan. Vuonna 2013 joukkovelkakirjalainan tase arvo oli 73,3 M€ ja vuonna 2012 vastaavasti 75,6 M€. Kaikki valuuttalainat ovat Ruotsin kruunu-määräisiä.
Kaikkien velkaerien käyvät arvot kuvastavat arvoa, jolla sijoittajat toimivilla jälkimarkkinoilla todennäköisesti olisivat valmiita ostamaan kyseiset velkaerät. Rahalaitoslainojen, yritystodistusten ja valuuttalainojen käyvät arvot yhtiö on laskenut vertaamalla kunkin yksittäisen velan voimassa olevia sopimusehtoja (esim. laina-aika ja korkomarginaali) tilinpäätöshetkellä markkinoilla vallitseviin ehtoihin, tavoitteen ollessa tarkastelun kohteena olevan velan uudelleenrahoitus. Keskeistä velan arvostuksessa on uuden lainan korkomarginaali, jolla vastaavanlainen velka olisi todennäköisesti voitu järjestää tilinpäätöshetkellä. Lainakohtaiset jälleenrahoitusmarginaalit perustuvat yhtiön johdon arvioihin. Yhtiö arvioi tilikauden aikana useiden velkasijoittajien kanssa käytyjen keskusteluihin perustuen, että yhtiö kuuluu luottoriskiltään selvästi ns. Investment Grade-luokkaan. Yhtiön johdon arvio yhtiön luottoriskistä velkasijoittajien näkökulmasta on pysynyt muuttumattomana tilikaudet 2013 ja 2012. Yhtiö huomioi mahdollisen yhtiökohtaisen luottoriskin muutoksen velkojen arvostuksissa.
31.4 Johdannaissopimukset
M€ Käyvät arvot 2013 Nimellisarvot 2013 Käyvät arvot 2012 Nimellisarvot 2012
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
Suojauslaskennassa olevat -26,7 695,7 -42,9 871,6
Ei suojauslaskennassa olevat -0,5 150,0 - -
Ostetut korkokatto-optiot
Ei suojauslaskennassa olevat 3,0 404,1 0,6 300,0
Valuuttajohdannaiset
Valuuttaoptiot
Ostetut valuuttaoptiot 0,1 9,5 0,1 10,2
Asetetut valuuttaoptiot 0,0 9,5 -0,1 10,2
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 6,9 187,4 19,5 337,4
Korkojohdannaissopimukset on tehty lainasalkun suojaustarkoituksessa ja valuuttajohdannaiset valuuttariskin suojaamiseksi. Suojauslaskentaa sovelletaan tilinpäätöshetkellä vain koronvaihtosopimuksiin. Yhtiöllä on yksi (150 Me) koronvaihtosopimus, joka on tehty euromääräisen lainan euribor-viitekoron vaihtamiseksi. Tähän sopimukseen ei sovelleta suojauslaskentaa.
Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla on suojattu Ruotsin kruunumääräisten lainojen kassavirtoihin liittyvä valuuttariski. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten nimellisarvot ovat identtiset suojattujen lainojen nimellisarvojen kanssa.
Johdannaissopimukset on arvostettu tilinpäätöksessä käypiin arvoihin. Käypä arvo edustaa tulosta, joka olisi syntynyt, jos johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä. Sponda käyttää ulkopuolisia arvostuksia. Sponda arvioi lisäksi itse johdannaissopimusten käyvän arvon kokoluokan.
31.5 Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen
Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen 31.12.2013, M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Joukkovelkakirjalainat - 100,0 73,4 150,0 150,0 -
Lainat rahoituslaitoksilta 27,8 469,9 275,9 210,9 81,4 -
Pitkäaikaisten velkojen erääntyminen 31.12.2012, M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Joukkovelkakirjalainat 100,0 75,7 150,0 -
Lainat rahoituslaitoksilta 25,8 262,5 542,8 275,0 60,0 -
Tässä taulukossa esitetään nimellisarvoina lainan nostohetken mukaan pitkäaikaisiin velkoihin luokiteltujen lainojen erääntymiset. Valuuttalainat on kurssattu tilinpäätöshetken valuuttakurssilla. 2014 erääntyvät lainat esitetään taseessa lyhytaikaisissa lainoissa.
Konsernin kaikkien lainojen keskikorko oli 3,2 % (2012: 3,4 %) korkojohdannaiset sisältäen. Lainojen keskimaturiteetti oli 2,5 vuotta (2012: 2,7 vuotta).
Sponda Oyj:n merkittävimmät lainat
Bilateraalilaina
Sponda Oyj allekirjoitti joulukussa 2013 sopimuksen Nordea Bank Suomi Oyj:n kanssa 150 milj. euron vakuudettomasta 4-vuotisesta lainasta. Sopimuksella jatkettiin alun perin 2014 erääntyvää lainaa joulukuuhun 2017 saakka. Sopimuksen keskeiset kovenantit (omavaraisuusaste ja korkokatekerroin) ovat samat kuin Spondan muissa lainoissa.
Rahoituslimiitti
Sponda Oyj allekirjoitti joulukuussa 2013 sopimuksen Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin kanssa 100 milj. euron 5-vuotisesta vakuudettomasta luottolimiittistä. Sopimuksella jatkettiin alun perin kesäkuussa 2014 erääntyvää luottolimiittiä joulukuuhun 2018 saakka. Sopimuksen keskeiset kovenantit (omavaraisuusaste ja korkokatekerroin) ovat samat kuin Spondan muissa lainoissa.
Joukkovelkakirjalaina
Sponda Oyj laski lokakuussa 2013 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. 5-vuotinen laina erääntyy 9.10.2018. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 64 sijoittajaa ja laina ylimerkittiin merkittävästi. Laina on listattu NASDAX OMX Helsinkiin. Lainasta saatavat varat käytettiin olemassa olleiden lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Danske Bank ja SEB toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Bilateraalilaina
Sponda Oyj allekirjoitti kesäkuussa 2013 jatkosopimuksen Helaban (Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale) kanssa 85 miljoonan euron 5-vuotisesta vakuudellisesta lainasta. Sopimuksella jatketaan alun perin keväällä 2014 erääntyvää lainaa kevääseen 2018 saakka. Sopimuksen keskeiset kovenantit (omavaraisuusaste ja korkokatekerroin) vastaavat Spondan muiden lainojen kovenantteja.
Hybridilaina
Sponda lunasti 27.6.2013 takaisin alun perin 130 miljoonan euron hybridilainasta (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) (ISIN-koodi FI0003029181) jäljellä olleen 92,8 miljoonaa euroa lainaehtojen mukaisesti. Lunastuksen jälkeen yhtiölle jäi vain yksi 95 miljoonan euron hybridilaina, joka laskettiin liikkeeseen arvopäivällä 5.12.2012. Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua liikkeeseen laskusta.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Lainan korko maksetaan, jos yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Jos osinkoa ei jaeta, päättää yhtiö mahdollisesta koron maksusta erikseen. Maksamattomat korot kumuloituvat. Järjestäjänä transaktiossa toimi Nordea Markets.
Rahoituslimiitti
Sponda Oyj allekirjoitti marraskuussa 2012 sopimuksen Swedbank AB Finnish Branchin kanssa 100 milj. euron luottolimiitistä, jonka laina-aika on viisi vuotta. Järjestelyllä uudistettiin alun perin vuonna 2013 erääntymässä oleva 100 milj. euron luottolimiitti. Luottojärjestely on vakuudeton.
Bilateraalilaina
Sponda Oyj allekirjoitti heinäkuussa 2012 jatkosopimuksen Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin kanssa 60 milj. euron 5-vuotisesta vakuudellisesta lainasta. Allekirjoitetulla sopimuksella jatketaan alun perin kauppakeskus Eloa varten otettua rahoitusta.
Joukkovelkakirjalaina
Sponda Oyj laski toukokuussa 2012 liikkeeseen 150 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. 5-vuotinen laina erääntyy 29.5.2017. Lainalle maksetaan kiinteää 4,125 prosentin vuotuista korkoa. Laina on listattu NASDAX OMX Helsinkiin. Lainasta saadut varat käytettiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Danske Bank ja Pohjola Markets toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Syndikoitu luottojärjestely
Sponda Oyj allekirjoitti marraskuussa 2011 yhteensä 375 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen. Syndikoitu luotto on 5-vuotinen. Syndikoitu luottosopimus sisältää 275 milj. euron lainan sekä 100 milj. euron luottolimiitin. 275 milj. euron laina käytettiin kokonaisuudessaan olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja. Lainan keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Luottojärjestely on vakuudeton. Syndikoidun luoton pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL), Danske Bank ja Swedbank. Syndikoidun luoton agenttina toimii Swedbank.
Rahoituslimiitti
Sponda Oyj allekirjoitti huhtikuussa 2011 sopimuksen Svenska Handelsbankenin kanssa 50 milj. euron luottolimiitistä. Laina-ajaltaan 5-vuoden luottolimiitin ehdot ovat samat kuin Spondan 1.11.2010 allekirjoittamassa syndikoidussa luottosopimuksessa. Luottojärjestely on vakuudeton.
Joukkovelkakirjalaina
Sponda Oyj laski maaliskuussa 2011 liikkeeseen 650 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on viisi vuotta ja vaihtuvakorkoinen tuotto 3 kuukauden Stibor-korko + 2,4 prosenttiyksikköä. joukkovelkakirja-lainasta saadut varat käytettiin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina on vakuudeton. Sponda on suojannut valuuttariskin koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Lainan järjestäjänä toimi Nordea Pankki.
Syndikoitu luottojärjestely
Sponda Oyj allekirjoitti marraskuussa 2010 yhteensä 550 milj. euron syndikoidut luottosopimukset. Syndikoidun luoton pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj, SEB sekä Sampo Pankki Oyj, ja siihen osallistuivat Swedbank ja DnB NOR. Syndikoidun luoton koordinaattorina toimi Nordea. Syndikoitu luotto on 5-vuotinen. Syndikoitu luottosopimus sisältää 400 milj. euron lainan sekä 150 milj. euron luottolimiitin. 400 milj. euron laina käytettiin kokonaisuudessaan olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja. Lainan keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen.
Tämän järjestelyn 400 milj. euron lainaa on lyhennetty 70 milj. eurolla lokakuussa 2013 järjestetystä 150 milj. euron joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla. Lainan jäljellä oleva pääoma tilinpäätöshetkellä lyhennyksen jälkeen on 330 milj. euroa.
Joukkovelkakirjalaina
Sponda Oyj laski toukokuussa 2010 liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen kotimaisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on viisi vuotta ja kiinteä vuotuinen korko 4,375 %. Laina on listattu NASDAX OMX Helsinkiin. Joukkovelkakirjasta saadut varat käytettiin lainojen takaisinmaksuun. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki ja Sampo Pankki.
Bilateraalilainat
Sponda Oyj allekirjoitti maaliskuussa 2008 Danske Bank A/S, Helsinki Branchin kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 150 milj. euron luotosta sekä Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 50 milj. euron luotosta. Lainoilla rahoitettiin yhtiön kiinteistökehitys- ja Venäjän investointeja. Luottojärjestelyt ovat vakuudettomia. Sponda on 2011 muuttanut mainitun Danske Bankin lainan Ruotsin kruunu-määräiseksi. Sponda on suojannut valuuttariskin koron- ja valuutanvaihtosopimuksella.
Bilateraalilaina
Sponda Oyj allekirjoitti helmikuussa 2008 OKO Pankin kanssa sopimuksen 7-vuotisesta 50 milj. euron luotosta. Lainalla rahoitettiin yhtiön kiinteistökehitysinvestointeja. Luottojärjestely on vakuudeton.
31.6 Rahoitusvelkojen lyhennysten ja rahoituskulujen kassavirrat lainasopimuksiin perustuen olivat
31.12.2013 M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Joukkovelkakirjalainat 18 118 86 161 155 -
Lainat rahoituslaitoksilta 47 488 286 216 82 0
Yritystodistukset 256 - - - - -
Korkojohdannaiset
- suojauslaskennassa olevat, netto 12 11 9 6 6 3,3
- ei suojauslaskennassa olevat, netto 0 0 0 0 - -
Ei suojauslaskennassa olevat valuuttajohdannaiset, netto *) -2 -1 0 - - -
Ostovelat 3 - - - - -
Muut velat 18 - - - - -
Korkovelat 14 - - - - -
Yhteensä 366 616 382 384 243 3
*) Valuuttalainoja (sis. erään Lainat rahoituslaitoksilta) suojaavien valuuttajohdannaisten nettovirta (saaminen). Sisältää myös valuuttaoptiot.
31.12.2012 M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Joukkovelkakirjalainat 13 13 113 83 156 -
Lainat rahoituslaitoksilta 50 285 558 281 60 0
Yritystodistukset 251 - - - - -
Korkojohdannaiset
- suojauslaskennassa olevat, netto 21 14 10 4 0 -
- ei suojauslaskennassa olevat, netto - - - - - -
Ei suojauslaskennassa olevat valuuttajohdannaiset, netto *) -5 -5 -2 -1 - -
Ostovelat 3 - - - - -
Muut velat 29 - - - - -
Korkovelat 15 - - - - -
Yhteensä 377 307 679 367 216 0
*) Valuuttalainoja (sis. erään Lainat rahoituslaitoksilta) suojaavien valuuttajohdannaisten nettovirta (saaminen). Sisältää myös valuuttaoptiot.